Situācija Baltkrievijā pēc 18. oktobra rallijas

Pat pēc Baltkrievijas drošības spēku draudiem, 18. oktobrī aptuveni 30,000 cilvēku pulcējās, lai mierīgi protestētu Minskā un Baltkrievijas pilsētās. Mītiņā, ko tagad sauc par Partizānu maršu, tika aizturēti vairāk nekā 280 cilvēki un apcietināti aptuveni 237 cilvēki, lai gan avoti ziņoja par atšķirīgu skaitu. Kopš krāpnieciskajām 9. augusta vēlēšanām ir aizturēti no 12,000 līdz 13,000 baltkrievu. Drošības spēki neliecina par atkāpšanos, demonstrējot nepārtrauktu spēka demonstrēšanu pret protestētājiem un ziņojumus par plašu ļaunprātīgu izmantošanu cietumos. Mierīgie protestētāji ir atkārtoti aicinājuši Lukašenko atkāpties no amata līdz 25. oktobrim vai rīkot valsts mēroga streiku. Liekas, ka Lukašenko pamatbāze atkrīt, un to galvenokārt veido valsts darbinieki. Pēc Carnegie Europe vecākā līdzstrādnieka Tomasa De Vāla teiktā, Lukašenko atbalsts ir samazinājies līdz 26%, nosaucot viņu par “prezidentu, kuru neviens nevēlas”.

Pa to laiku Kremlis ir iekļāvis Svjaatlanu Tihanovsku viņu meklējamo personu sarakstā. Tihanovskaja kā galvenā opozīcijas kandidāte stājās pret Lukašenko pēc tam, kad viņas vīrs, slavens blogeris, tika aizliegts un ieslodzīts cietumā. Kopš 9. augusta vēlēšanām opozīcijas līdere ar ģimeni ir izsūtīta Lietuvā. Kā ziņo Krievijas ziņu aģentūra Tass, Tihanovskajas orderis arestam ir izdots gan Baltkrievijā, gan Krievijā. Krievijas Iekšlietu ministrija nav izplatījusi paziņojumu. Tikmēr Tihanovskaja regulāri tikās ar Eiropas līderiem, tostarp ar Angelu Merkeli. Putins neplāno tikties ar Tihanovskaju.

Eiropas Savienība līdz šim ir mērķējusi 40 Baltkrievijas amatpersonas un ir atteikusies atzīt vēlēšanu rezultātus. Kad Lietuva un Polija aizsargā un atbalsta opozīciju, ES valstis solidāri ar Lietuvu un Poliju atsauc savus vēstniekus Baltkrievijā. Baltkrievija ir apgalvojusi, ka Lietuva un Polija “iejaucas viņu iekšējās lietās.” Savā komentārā Tomass De Vāls aicina Eiropas Savienību sākt sagatavot palīdzības paketi Baltkrievijas atbalstam, kad notiek demokrātiska pāreja. Viņš arī ierosina ES sadarboties ar SVF, Pasaules banku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Eiropas Investīciju banku, veicot koordinētus ekonomiskos centienus, lai palīdzētu Baltkrievijai pārejā uz demokrātiju.

ALJA aicina Amerikas latviešu sabiedrību atbalstīt Lukašenka atkāpšanos, turpināt nosodīt nežēlību pret miermīlīgiem protestētājiem un aicināt nekavējoties atbrīvot tos, kuri ir nepareizi ieslodzīti.

On October 18th, despite threats from the Belarusian security forces, approximately 30,000 people gathered to protest peacefully in Minsk and cities across Belarus. The rally, now called Partisan March, saw more than 280 people detained and approximately 237 people arrested, though sources have been reporting differing numbers. Since the fraudulent elections of August 9th, between 12,000 and 13,000 Belarusians have been detained. Security forces show no sign of backing down, showing continuing displays of force against protestors and reports of widespread abuse in jails. The peaceful protestors have renewed their call for Lukashenko to step down by October 25th or face a nationwide strike. Lukahenko’s core base has seemed to be falling away, predominantly composed of state workers. According to Thomas De Waal, a senior fellow with Carnegie Europe, Lukashenko’s support has dropped to 26%, calling him “the president that no one wants.” 

In the meantime, the Kremlin has put Svyatlana Tikhanovskaya on their wanted list. Tikhanovskaya ran against Lukashenko as the main opposition candidate after her husband, a famous blogger, was barred and jailed. The opposition leader has been exiled in Lithuania with her family since the August 9th elections. According to Russia’s Tass news agency, Tikhanovskaya’s warrant for arrest has been issued in both Belarus and Russia. The Russian interior ministry has not released a statement. Meanwhile, Tikhanovskaya has routinely met with European leaders, including Angela Merkel. Putin has not made any plans to meet with Tikhanovskaya. 

The European Union has thus far targeted 40 Belarusian officials and has refused to recognize the results of the election. As Lithuania and Poland protect and support the opposition, EU nations are recalling their ambassadors to Belarus in solidarity with Lithuania and Poland. Belarus has claimed that Lithuania and Poland are “interfering in their internal affairs.” In his commentary, Thomas De Waal calls for the European Union to start preparing an assistance package to aid Belarus for when the democratic transition happens. He also suggests the EU to work with the IMF, the World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, and the European Investment Bank in a coordinated economic effort to aid Belarus in their transition to democracy. 

ALJA calls upon the American-Latvian community to support the call for Lukashenka to resign, continue to condemn brutality against peaceful protestors, and call for the immediate release of those who have been wrongly imprisoned.

Baltijas ceļa un Baltkrievijas demonstrācija Vašingtonā, 2020. gadā

 Lija Lūsis un Madelena Miniata

“Lukašenko kungs, uz jūsu jakas ir asinis.” Tā bija zīme, kuru Madelena Miniata turēja Baltijas ceļa atcerē un Baltkrievijas demonstrācijā 2020. gada 23. augustā. Šī bija Baltijas ceļa 31. gadadiena – mierīga demonstrācija, kurā divi miljoni cilvēku izveidoja cilvēku ķēdi, kas sasniedza visas trīs Baltijas valstis. Šogad visā pasaulē notika demonstrācijas, lai solidarizētos ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri joprojām piedzīvo policijas nežēlību un dzīvo diktatūrā pēc tam, kad Eiropas Savienības prezidenta vēlēšanas tika atzītas par negodīgām.

Vašingtonā, DC, dalībnieki ieradās Lietuvas vēstniecībā un izveidoja sociāli attālinātu cilvēku ķēdi, izmantojot audumus, tradicionālās jostas un citus materiālus, lai atrastos sešu pēdu attālumā. Kamēr protestētāji stāvēja cilvēku ķēdē, garām braucošās automašīnas taurēja, lai izrādītu atbalstu. Pēc tam 300 protestētāji devās uz Baltkrievijas vēstniecību. Protestētāji pulcējās ārpus vēstniecības, turpinot pievērst autobraucēju un apkārtējo cilvēku uzmanību. Madelena Miniata komentēja atmosfēru ārpus vēstniecības: “mūsu pūlis ierīkoja abas ielas puses zem kokiem, nedaudz atbrīvojot no karstuma. Dziesmas angļu, lietuviešu un baltkrievu valodā sākās visapkārt, galu galā atrodot saliedētību. Kad demonstrācija turpinājās, cilvēkiem kļuva ērtāk; dziedājumi pārvērtās dziedāšanā, dziedāšana pārvērtās runās.” Lija Lūsis komentēja, sakot, ka “kamēr mēs protestējām tikai pilsētas kvartālā, tajā bija kas vairāk. Cilvēki visā pasaulē iestājās par Baltkrievijas iedzīvotāju tiesībām, un varēja just šo enerģiju. Kā Baltijas iedzīvotājiem, ir svarīgi turpināt cīņu par savu un savu draugu brīvību. Mums jāturpina parādīties un atbalstīt balsis, kuras Baltkrievijā tiek apklusinātas.”

26. vēl viena demonstrācija notika ārpus Baltkrievijas vēstniecības krievu valodā. Kā praktikantei, Madelenai Miniatai tika dota iespēja uzstāties JBANC vārdā.

Dedzību par Baltijas ceļu un Baltkrieviju izjuta gan dalībnieki, gan apkārtējie cilvēki, izplatot izglītību un izpratni visā DC un pasaulē. Vardarbība Baltkrievijā ir nepārtraukta realitāte, un tiem, kam ir iespēja droši izteikties, ir svarīgi turpināt to darīt, līdz Baltkrievijas iedzīvotājiem beidzot tiek dots taisnīgums.

“There is blood on your jacket, Mr. Lukashenko.” This was a sign held by Madelena Miniats at the Baltic Way- Belarus demonstration on August 23rd, 2020. This was the 31st anniversary of the Baltic Way, a peaceful demonstration in which two million people created a human chain that reached through all three Baltic states. This year, demonstrations were held globally to stand in solidarity with the people of Belarus who are still experiencing police brutality and living in a dictatorship after the presidential elections were deemed unfair by the European Union.

In Washington D.C., participants arrived at the Lithuanian embassy and created a socially distant human chain, using fabrics, traditional belts, and other materials to stay six feet apart. As protesters stood in the human chain, cars driving by would honk to show support. The human chain then turned into a walk, as 300 protesters walked to the Belarus embassy. The protestors gathered outside of the embassy, continuing to catch the attention of motorists and bystanders. Madelena Miniats commented on the atmosphere outside the embassy, “our crowd lined both sides of the street under the trees giving some relief from the heat. Chants in English, Lithuanian and Belarusian began all around eventually finding cohesion. As the rally went on people became more comfortable; chants turned into singing, singing turned into speeches”. Lija Lusis commented on the event saying that “while we were only protesting on a city block, there was more to it. All around the world people were standing up for the rights of the Belarus people, and you could feel that energy. As Baltic people, it’s important that we continue the fight for the freedom of ourselves and our friends. We need to continue to show up and rally behind the voices that are being silenced in Belarus.”

On the 26th another rally took place outside the Belarus embassy and was held in Russian. Madelena Miniats was given the opportunity to speak as an intern on behalf of JBANC.

The passion of the Baltic Way- Belarus was felt by participants and bystanders alike, spreading education and awareness throughout D.C and the world. The violence is a continuous reality in Belarus, and it is vital for those who have the ability to speak out safely to continue to do so until the people of Belarus are finally given justice.

Universitāte Pandēmijas laikā (COVID University) (4!)

Šonedēļ mēs dalījāmies ar iespaidiem par universitātes dzīve COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Pedejā dienā stāstīsim par Alabamas universitāti, kur Aija Ābele mācās.

University of Alabama

Alabamā studentiem jāpārbauda divu nedēļu laikā pēc atrašanās universitātes teritorijā, bet tas ir vienīgais nepieciešamais pārbaudījums. Tiek veikti daži izlases testi, bet pretējā gadījumā jums ir jāparāda simptomi, lai iegūtu vēl vienu testu. Ir pieejama bezmaksas pārbaude un citas klīniskās pārbaudes, varat iesniegt savus rezultātus skolai. Ja rezultāts ir pozitīvs, jūs uz 10 dienām dodaties uz izolācijas kopmītni, kur medmāsa jūs pārbaudīs un pārvērtēs. Ja jūs dzīvojat ārpus universitātes teritorijas, jums ir pašizolācija, un jums būs cilvēks, kurš pēc 10 dienām jūs atbrīvotu. Alabamas universitāte izmanto applikācijas, lai sekotu studentu temperatūrai, simptomiem un iespējamajam iedarbības stāvoklim.

Aijai katru otro nedēļu klātienē ir viena laboratorija, kas seko hibridizētam modelim. Viņai ir viena klātienes lekcija, kas tika pārvietota uz lielu auditoriju, un universitāte ierobežo atļauto cilvēku skaitu lekciju zālēs. Citi piesardzības pasākumi ietver “plexiglass” uz visiem galdiem, galdu atstarošanu un “soda kastes”, kur profesoriem ir atļauts novilkt maskas, lai runātu lekciju laikā.

Alabamas universitāte ir noteikusi 14 dienu moratoriju visiem personīgajiem studentu pasākumiem, un policija ir arestējusi cilvēkus, kuri ir vairāk nekā 10 cilvēku grupās. Pēc nesenā COVID lietu skaita palielināšanās Tuscaloosa pilsētā tika slēgti visi bāri. Tomēr lielākā daļa cilvēku valkā maskas, un, visticamāk, viņus mudina iespēja rīkot futbola sezonu. Šķiet, ka komunikācija starp universitāti un studentiem ir laba.

Lielākā daļa kopmītņu ir “suite” stila, tāpēc cilvēkiem ir savas istabas un koplietošanas vannas istaba ir tikai ar dažiem cilvēkiem. Cilvēkiem, kas dzīvo “suite”, ir jātīra vannas istabas. Studenti nevar apmeklēt citus kopmītnēs un koplietošanas telpas drīkst izmantot tikai tie, kas dzīvo kopmītņu ēkā. Maskas ir nepieciešamas ārpus jūsu komplekta.

Pirmkursnieku orientēšanās un korporācijas notikumi bija virtuāli. Pirms ierašanās universitātes teritorijā divas nedēļas nācās pašizolēties. Visas maltītes tika pagatavotas korporācijas namā, lai cilvēkiem nebūtu jāiet ārā ēst. Klātienes korporācijas aktivitātes bija ļoti ierobežotas. Tikai valde drīkstēja apmeklēt klātienes pasākumus, kuros tika aicināti jaunie korporācijas biedri.

Aija universitātes teritorijā jūtas droši istabas biedru dēļ. Viņas istabas biedri ir uzmanīgi un cerīgi.

In Alabama, students must get tested within two weeks of being on campus, but this is the only required test. Some random tests are administered, but otherwise you have to show symptoms to get another test. Free drive-through and other clinical testing is available, and you can file your results with the school. If you test positive, you go to an isolation dorm for 10 days, where you will be checked on and reevaluated by a nurse. If you live off campus, you must self isolate and will have a case worker who checks in to clear you after 10 days. The University of Alabama uses apps to keep track of students’ temperatures, symptoms, and potential exposure status. 

Aija has one lab in person every other week that follows a hybridized model. She has one in person lecture that was moved to a large auditorium, and the university restricts the number of people allowed in lecture halls. Other precautions include plexiglass on all tables, spacing out desks, and “penalty boxes” where professors are allowed to take off masks to speak during lectures.

The University of Alabama has placed a 14-day moratorium on all in-person student events and police have been arresting people who are in groups of more than 10. All bars have been shut down in Tuscaloosa following a recent spike in COVID cases. However, most people wear masks, and are likely encouraged by the possibility of having a football season. Communication between the university and the students seems to be good. 

Most of the dorms are suite-style, so people have their own rooms and share a bathroom with only a couple other people. The people who live in the suite must clean their bathrooms. Students cannot visit others in the dorms and only those who live in the dorm building may use the common areas. Masks are required outside of your suite. 

Freshmen orientation and rush events were virtual. You had to self-isolate for two weeks before coming to campus. All meals were made in the sorority house so that people wouldn’t have to go out to eat. In-person rush events were very limited. Only people on the executive board were allowed to attend in-person events welcoming the new recruits. 

Aija feels safe on campus because of the people that she lives with. Her roommates are careful and hopeful.

Universitāte pandēmijas laikā (COVID University) (3!)

Šonedēļ dalīsimies ar iespaidiem par universitātes dzīve COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Mēs intervējām trīs universitātes studentus par viņu rudens semestriem, lai salīdzinātu mūsu pašu pieredzi Ilinoisas universitātē Urbana-Champaign ar viņu pašu. Lai gan mūsu pieredzes atšķiras, nenoteiktības sajūta ir visās pilsētās. Mēs visi dzīvojam cik vien normāli mēs varam. Šodien stāstīsim par Sandjego štata universitāti, kur Liāna Berkolda mācās. 

This week we will share some observations about how university life during the COVID-19 pandemic looks different on campuses around the country. We interviewed students at three universities about their fall semesters to compare our own experiences at the University of Illinois at Urbana-Champaign with theirs. Although our experiences vary, a sense of uncertainty is present on all campuses. All of us are just taking it one day at a time. Today you can read about San Diego State University where Liāna Berkolda studies. 

Sandjego štata universitāte

Sandjego studentiem nav jāpārbauda savu COVID statusu, ​​un regulāri pārbaudījumi nav spēkā. Lai gan, ja rezultāts ir pozitīvs, nekavējoties studentu ievieto karantīnā paredzētajās kopmītnēs. Visas telpas, kurās skartā persona ir bijusi, tiek rūpīgi iztīrītas, un par to tiek paziņots visai universitātei. Nav nevienas klātienes nodarbības, izņemot laboratorijas un mākslas nodarbības, kuras ir nepieciešamas apmeklēt klātienē.

Visā pilsētiņā ir maskas mandāts. Visas atpūtas vietas ir slēgtas. Ārā ir sociāli attālināti krēsli, kuros studenti var ēst. Visas studentu aktivitātes ir virtuālas. Nav atļauts viesoties kopmītnēs, ja nedzīvo tajā ēkā. Vienlaikus jūsu istabā drīkst uzturēties tikai viens apmeklētājs no ēkas. Pat vecākus pēc pārcelšanas dienas nelaiž atpakaļ ēkā.

Universitātē cilvēki staigā apkārt ar maskām, bet ir parasti, ka citu cilvēku kopmītņu istabās atrodas 15 cilvēki bez maskām. Cilvēki 30% no laika jūtas droši, bet pārējo laiku šķiet, ka skolu slēgs, jo pārāk daudzi cilvēki ir kopā. Studenti bieži pavada laiku ar cilvēkiem ārpus sava “karantīnas burbuļa”.

Universitātei nebija pārāk efektīva saziņā pirms semestra sākuma. Viņi sūtīja atkārtotus e-pastus, nodrošinot studentu lokam, ka viņi darīs visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka semestris ir drošs un produktīvs, bet bez skaidra virziena. Mēnešos pirms rudens semestra studenti bija neizpratnē.

Universitātē nav lielas bažas par COVID-19, tāpēc vispārējā sajūta ir tāda, ka cilvēki ir drošībā. Nenotiek universitātes sponsorēti pasākumi vai lielas mājas ballītes, tāpēc vīruss pilsētiņā šķiet vairāk kontrolēts.

San Diego State University

In San Diego, students do not have to be tested nor is regular testing in effect. Although, if you do test positive, you are immediately quarantined in designated dorms. All facilities the affected person came into contact with are thoroughly cleaned and the entire university is notified. There are no in-person classes other than labs and art classes that require in person attendance.

There is a mask mandate all around campus. All recreational facilities are closed, including the quad area. There are socially distanced chairs outside for students to eat. Every floor, building, associated student activity is online. No visitors are allowed that don’t already live in the building. Only allowed one visitor from the building in your room at a time. Even parents weren’t allowed back into the building after move in day.

On campus, people walk around with masks on, but in other people’s dorm rooms, there will be 15 people without masks on. 30% of the time people are being safe, but the rest of the time it feels like school is going to get shut down because people are together. Groups of people will hang out outside of their own “quarantine bubble”.

The university was not very efficient with communicating before the semester began. They would send repetitive emails ensuring the student body that they will be doing their best to make sure the semester is safe and productive, without much clear direction. Students were confused in the months leading up to the fall semester. 

There isn’t much concern on the campus for COVID-19, so the general feeling is that people are safe. There are no university-sponsored events happening or big house parties, so the virus seems more under control on campus.

UNIVERSITĀTE PANDĒMIJAS LAIKĀ (COVID UNIVERSITY) (2)

Šonedēļ dalīsimies ar iespaidiem par universitātes dzīvi COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Šodien stāstīsim par Skidmore College (atrodās Nujorkā), kur Annelī Ramoliņa un Vilnis Pūris mācās. 

This week we will share some observations about how university life during the COVID-19 pandemic looks different on campuses around the country. Today you can read about Skidmore College where Annelī Ramoliņa and Vilnis Pūris study.

Skidmore College

Ņujorkā visiem studentiem un skolotājiem reizi nedēļā jāpārbauda COVID-19 statusu. Ja kādam ir pozitīvs rezultāts, viņam par to paziņo pa tālruni un uzdod jautājumus par ikdienas kontaktiem un aktivitātēm. Pēc tam viņi uz divām nedēļām atrodas karantīnā. Sākot ar 21. augustu, tika veikti 2627 testi, ar diviem pozitīviem testiem un sešiem cilvēkiem karantīnā.

Daudzas nodarbības notiek neklātienē, taču klātienē notiek hibridizēta struktūra kursi, kuros vienlaikus daži studenti drīkst apmeklēt stundu klases telpā, bet mājās esošie var skatīties un piedalīties virtuāli. Studentiem, kas apmeklē klasi, ir jāparāda “COVID” statusu. Lielākā daļa klašu tiek uzkoptas katru dienu. Katrā zālē ir sanitārijas stacijas ar salvetēm, lai notīrītu galdu un krēslu pirms un pēc lietošanas. Daži profesori ievēro lielāku piesardzību nekā citi. Viens profesors nēsā aizsargbrilles un prasa, lai studenti visu semestri paliktu paredzētajās vietās. Visiem uzdevumiem, kas tiek iesniegti profesoriem, jāiziet karantīnas periods. Skidmore dažus kursus māca āra teltīs.

Koledža ir prasījusi, lai studenti valkā maskas un saglabā sociālo distancēšanu. Lielākā daļa studentu ievēro un nēsā maskas klasēs un kopmītnēs, bet, kad runa ir par sabiedriskiem pasākumiem, cilvēki mēdz maskas pazaudēt. Studentiem tika lūgts parakstīt solījumu ievērot visus šos noteikumus, taču nevienam netiek uzdots sods, ja neievēro noteikumus. Universitāte ir arī apgalvojusi, ka tā izstrādā applikāciju kontaktu izsekošanai. Visas universitātes orientācijas tagad ir virtuālas, izņemot RA apmācības kurss, kas notika ārpus telpām ar sociālo distancēšanu.

Kopmītņu dzīve arī izskatās savādāka. Studentiem tiek lūgts, lai viņu kopmītņu istabās nebūtu apmeklētāju vai viesu, kuri jau dzīvo tajā ēkā. Visas vannas istabas ir kopīgas ar vēl četriem cilvēkiem. Tās tiek tīrītas katru dienu, bet ne pēc katras lietošanas reizes. Parasti tur uzturas tikai viens students, lai uzturētu sociālo distanci. Visas trepes kopmītnēs tagad ir noteiktas kā vienvirziena. Studentiem arī nav ieteicams atstāt universitāti, taču tas netiek izpildīts. Viņi izies ēst vai nopirkt pārtiku pilsētā un pēc tam atgriezīsies. Ēdamzāle ir atvērta gan izņemšanai, gan pusdienošanai. Tagad var sēdēt pie galdiņiem iekšpusē bez ierobežojumiem, cik cilvēku var sēdēt pie galda, kā arī maskas var ņemt nost, kad apsēžas. Studentiem, ienākot ēdamzālē, nav jāuzrāda COVID statuss.

Kā rezidences palīgi (RA), Annelī un Vilnis, ierodoties universitātē, tika sniegta vairāk informācijas par universitātes dzīvi nekā citiem studentiem. Informācija par to, kā koledža sagaida, ka studentu dzīve turpināsies, ir pieejama, taču nav nosūtīts e-pasts ar kodolīgiem, konkrētiem norādījumiem. Nav skaidra informācija – studentiem ir jāmeklē noteikumi. Studenti nesaņēma nevienu e-pasta ziņojumu pirms viņi pat pārcēlās uz universitāti.

Ir anonīma tiešsaistes veidlapa, lai ziņotu par cilvēkiem, kuri neievēro nekādus noteikumus; tostarp mācībspēku, Saratoga Springs iedzīvotāju, vai studentu pārkāpumi. Šie iesniegumi netiek veikti. Vienā nedēļas nogalē policijai tika paziņots par notiekošo ballīti, taču viņi teica, ka viņiem nav jurisdikcijas pār šo pasākumu, jo Ņujorkā ir atļautas pulcēšanās, kurā piedalās mazāk nekā 50 cilvēki. Kaut arī šie studenti parakstīja universitātes līgumu, policijai ir vajadzīgi konkrēti pierādījumi par apmeklētajiem. Universitātes policijai nav atļauts neko darīt ārpus universitātes darbībām. Tātad, kamēr koledža rēķinās ar savu goda politiku, šie cilvēki turpina rīkoties bez atbildības.

Vai Vilnis un Annelī jūtas droši? Galvenokārt, jā. Skolēni uzskata, ka ar iknedēļas pārbaudījumiem un sociāli attālinātām nodarbībām viņu skola dara visu iespējamo, lai aizsargātu savus skolēnus.

Rīt varēsiet lasīt par San Diego State University, kur mācās Liāna Berkolda. 

In New York, all students and faculty members have to get tested for COVID-19 once a week. If anyone tests positive, they are notified by phone call and asked typical contact tracing questions. They are then quarantined in a designated area on campus for 2 weeks. As of August 21, there have been 2,627 tests administered with 2 positive tests and 6 people in quarantine. 

Many classes are online, but those that are in-person follow a more hybridized structure where less students are allowed in person at a time and those at home can watch and participate virtually. Students that do go to in person classes are required to show their “COVID” status to get in. Most classrooms are cleaned daily. There are sanitization stations in each hall with wipes to sanitize your desk and chair before and after use. Some professors take greater caution than others. One professor wears safety goggles and requires students to remain at their designated seats all semester. Any papers that are either passed out to the class or turned into the teacher must go through a quarantine period. At Skidmore, some classes are also taught in outdoor tents.

The college has required that students must wear masks outside and maintain social distancing. Most students comply and wear masks in classes and in dorms, but when it comes to social events, people tend to lose the masks. Students were asked to sign a pledge asking that they follow all of these rules, but no one is penalized if they do not. The university has also claimed to be in the process of developing an app for contact tracing. All campus orientations are now virtual, except for an RA training course that was held outside in a socially distant manner.

Dorm life also looks different on campus. Students are asked not to have visitors or guests in their dorm rooms, not even students or people who already live in your building. All bathrooms are shared with four other people. They are cleaned daily, but not after every use. Typically there is only one student in there at a time to maintain social distance. All staircases within the dorms are now designated as one-way. Students are also not advised to leave campus, but this is not enforced. They will go out to eat or get groceries in town and then come back. The dining hall is open for both take out and dine in. Now you can sit at the tables inside with no restrictions on how many people can sit at a table, as well as masks can be off once you sit down. Students do not need to show their COVID status when entering a dining hall.

As Residence Assistants (RA), Annelī and Vilnis were given more information about campus life when they arrived on campus than other students. Information about how the college expects student life to proceed is all out there, but no email has been sent with concise, concrete guidance. There are no explicitly stated rules, students have to search for the rules. Students barely received any emails and were given little information before they even moved in. 

There is an anonymous online form to report people not following any rules; including any infraction of faculty, Saratoga Springs residents, or students. These submissions are not being acted upon. One weekend, the police were notified of a party going on, but they said they didn’t have jurisdiction over the event because, in New York, gatherings under 50 people are allowed. Even though these students signed the university agreement, and the police need concrete proof of the people in attendance. Campus police are not allowed to do anything about off campus activities. So while the college is counting on its honor policy, these people are not being held accountable.

Do Annelī and Vilnis feel safe? Generally, yes. The students believe that with weekly testing and socially distanced classes, their school is doing the best it can to protect its students.

Stay tuned for tomorrow’s post about San Diego State University with Liāna Berkolda.