Uncategorized

Universitāte pandēmijas laikā (COVID University) (3!)

Šonedēļ dalīsimies ar iespaidiem par universitātes dzīve COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Mēs intervējām trīs universitātes studentus par viņu rudens semestriem, lai salīdzinātu mūsu pašu pieredzi Ilinoisas universitātē Urbana-Champaign ar viņu pašu. Lai gan mūsu pieredzes atšķiras, nenoteiktības sajūta ir visās pilsētās. Mēs visi dzīvojam cik vien normāli mēs varam. Šodien stāstīsim par Sandjego štata universitāti, kur Liāna Berkolda mācās. 

This week we will share some observations about how university life during the COVID-19 pandemic looks different on campuses around the country. We interviewed students at three universities about their fall semesters to compare our own experiences at the University of Illinois at Urbana-Champaign with theirs. Although our experiences vary, a sense of uncertainty is present on all campuses. All of us are just taking it one day at a time. Today you can read about San Diego State University where Liāna Berkolda studies. 

Sandjego štata universitāte

Sandjego studentiem nav jāpārbauda savu COVID statusu, ​​un regulāri pārbaudījumi nav spēkā. Lai gan, ja rezultāts ir pozitīvs, nekavējoties studentu ievieto karantīnā paredzētajās kopmītnēs. Visas telpas, kurās skartā persona ir bijusi, tiek rūpīgi iztīrītas, un par to tiek paziņots visai universitātei. Nav nevienas klātienes nodarbības, izņemot laboratorijas un mākslas nodarbības, kuras ir nepieciešamas apmeklēt klātienē.

Visā pilsētiņā ir maskas mandāts. Visas atpūtas vietas ir slēgtas. Ārā ir sociāli attālināti krēsli, kuros studenti var ēst. Visas studentu aktivitātes ir virtuālas. Nav atļauts viesoties kopmītnēs, ja nedzīvo tajā ēkā. Vienlaikus jūsu istabā drīkst uzturēties tikai viens apmeklētājs no ēkas. Pat vecākus pēc pārcelšanas dienas nelaiž atpakaļ ēkā.

Universitātē cilvēki staigā apkārt ar maskām, bet ir parasti, ka citu cilvēku kopmītņu istabās atrodas 15 cilvēki bez maskām. Cilvēki 30% no laika jūtas droši, bet pārējo laiku šķiet, ka skolu slēgs, jo pārāk daudzi cilvēki ir kopā. Studenti bieži pavada laiku ar cilvēkiem ārpus sava “karantīnas burbuļa”.

Universitātei nebija pārāk efektīva saziņā pirms semestra sākuma. Viņi sūtīja atkārtotus e-pastus, nodrošinot studentu lokam, ka viņi darīs visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka semestris ir drošs un produktīvs, bet bez skaidra virziena. Mēnešos pirms rudens semestra studenti bija neizpratnē.

Universitātē nav lielas bažas par COVID-19, tāpēc vispārējā sajūta ir tāda, ka cilvēki ir drošībā. Nenotiek universitātes sponsorēti pasākumi vai lielas mājas ballītes, tāpēc vīruss pilsētiņā šķiet vairāk kontrolēts.

San Diego State University

In San Diego, students do not have to be tested nor is regular testing in effect. Although, if you do test positive, you are immediately quarantined in designated dorms. All facilities the affected person came into contact with are thoroughly cleaned and the entire university is notified. There are no in-person classes other than labs and art classes that require in person attendance.

There is a mask mandate all around campus. All recreational facilities are closed, including the quad area. There are socially distanced chairs outside for students to eat. Every floor, building, associated student activity is online. No visitors are allowed that don’t already live in the building. Only allowed one visitor from the building in your room at a time. Even parents weren’t allowed back into the building after move in day.

On campus, people walk around with masks on, but in other people’s dorm rooms, there will be 15 people without masks on. 30% of the time people are being safe, but the rest of the time it feels like school is going to get shut down because people are together. Groups of people will hang out outside of their own “quarantine bubble”.

The university was not very efficient with communicating before the semester began. They would send repetitive emails ensuring the student body that they will be doing their best to make sure the semester is safe and productive, without much clear direction. Students were confused in the months leading up to the fall semester. 

There isn’t much concern on the campus for COVID-19, so the general feeling is that people are safe. There are no university-sponsored events happening or big house parties, so the virus seems more under control on campus.

Biden viceprezidenta amata kandidāti (Biden’s candidates for vice president)

Madelena Miniata

Paredzams, ka augusta sākumā demokrātu prezidenta kandidāts Joe Biden paziņos savu ilgi gaidīto viceprezidenta amata kandidātu. JBANC ir ņēmusi vērā dažādus kandidātus un viņu nostāju ārpolitikā un ar jautājumiem, kas saistās ar Baltijas valstīm. Šajā analīzē mēs aprakstīsim katru no iespējamiem kandidātiem, viņu izcelsmi, iepriekšējos publiskos paziņojumus, galvenajiem atbalstītājus, ievērojamus sponsorus vai sponsorētus likumprojektus, kas attiecas uz Baltiju, kā arī NATO, Krieviju un citus attiecīgus jautājumus, ja tādi ir. Ne visiem kandidātiem ir spēcīga ārpolitikas pieredze. Tādos gadījumos mēs sniegsim tikai kopsavilkumu par tēmatiem, kuriem viņi piešķir prioritāti, un to, ko viņi ir teikuši par viceprezidenta amatu.

In early August, Democratic presidential nominee Joe Biden is expected to announce his long-awaited vice presidential running mate. JBANC has been taking note of the different nominees and their stance on foreign policy and Baltic-related issues. In this analysis, we’ll look at each of the presumptive candidates, their background, past public statements, key votes, notable sponsored or cosponsored bills, pertaining to the Baltics, as well as NATO, Russia and other relevant issues, if applicable. Not all of the candidates come from a strong foreign policy background or have had any relation to the Baltics. In those cases, we’ll provide just a summary of the issues they prioritize and what they have said about the vice presidential position. 

Alfabētiskā secībā (* norāda vadošo kandidātu, saskaņā ar nesenajām aptaujām):

In alphabetical order (* designates a leading candidate, according to recent polls): 

Stacey Abrams 

Stacey Abrams dienēja Džordžijas Pārstāvju palātā no 2007. līdz 2017. gadam un bija mazākumtautību vadītāja no 2011. līdz 2017. gadam. Viņa ir aizstāvējusi balsstiesības, iestājusies par veselības aprūpes paplašināšanu valsts līmenī un ir sadarbojusies ar bijušo republikāņu gubernatoru Natanu Deilu par krimināltiesību reformu. Abrams ir saņēmusi kritiku par to, ka viņai nav spēcīga ārpolitikas pieredze. 2020. gada maijā viņa publicēja rakstu Ārlietās ar nosaukumu American Leadership Begins at Home: Globālais imperatīvs pārvaldības atjaunošanai un demokrātijas atjaunošanai. Ir skaidrs, ka viņa saprot, ka ārpolitika mūsu pasaulē ir kļuvusi arvien nozīmīgāka, un COVID-19 krīze to pierāda. 

Stacey Abrams served in the Georgia House of Representatives from 2007 to 2017 and served as minority leader from 2011 to 2017. She has championed voting rights, advocated expanding health care at the state level, and has worked with former Republican Governor Nathan Deal on criminal justice reform. Abrams has received some criticism for not having a strong foreign policy background. In May 2020, she published an article in Foreign Affairs titled American Leadership Begins at Home: The Global Imperative to Rebuild Governance and Restore Democracy. It is clear that she understands that foreign policy has become increasingly more important in our world, a prime example being the global COVID-19 crisis.

Rep. Karen Bass

Kalifornijas pārstāve Karen Bass ir ievērojama persona Pārstāvju palātā saistībā ar policijas reformu. Karen Bass ir iesniegusi tiesību aktus par sabiedrības veselību, studentu parādiem un audžuģimenēm. Viņa arī vada Āfrikas, globālās veselības un cilvēktiesību apakškomiteju. Viņai ir trīs pīlāru ārpolitikas plāns: diplomātija, attīstība un aizsardzība. Karen Bass uzskata, ka ASV ir efektīvāk jāizmanto savi resursi. Karen Bass ir atbalstījusi vairākas nama rezolūcijas, tostarp H.Res.172, “paužot Pārstāvju palātas izpratni, ka Krievijas Federācijas valdība, tās ierēdņi, drošības dienesti un jebkura persona vai struktūra, kas atrodas Krievijas Federācijā vai ir saistīta ar Krievijas valdību, nevajadzētu iejaukties, censties ietekmēt vai iesaistīties piespiešanā, kas paredzēta, lai radītu rezultātu ārvalstu vēlēšanās.” Viņa arī bija kongresa delegācijas vizītē Igaunijā 2012. gadā. Karen Bass ir kļuvsi pazīstama ar savu spēju strādāt ar republikāņiem, par ko mazākumtautību līdera Kevina Makkartija viņu slavē, kā arī no House Majority Whip un Dienvidkarolīnas demokrāta Rep James Clyburn, kuru apstiprināšanu nodrošināja Biden kandidatūru.

California representative Karen Bass has been a prominent figure in the House regarding police reform. Rep. Bass has introduced legislation focusing on public health, student debt and foster care. She also leads a House subcommittee on Africa, global health, and human rights. Bass has a three-pillared foreign policy plan: diplomacy, development and defense. Congresswoman Bass believes the United States needs to leverage its resources more effectively. In terms of foreign policy, Rep. Bass co-sponsored several house resolutions, among them H.Res.172, “expressing the sense of the House of Representatives that the Government of the Russian Federation, its officials, security services, and any person or entity within the Russian Federation or associated with the Russian Government, should not interfere, seek to influence, or engage in coercion designed to create an outcome in foreign elections.” She also was on a congressional delegation visit to Estonia in 2012. Rep. Bass has become known for her ability to work across the aisle with Republicans and has won praise from Minority Leader Kevin McCarthy and from House Majority Whip and South Carolina Democrat Rep. James Clyburn, whose endorsement secured Biden’s nomination.

Tammy Baldwin

Senators no Viskonsinas daudzus gadus ir atbalstījusi universālu veselības aprūpi un izmaiņas veselības aprūpes sistēmā. Tammy Balwin ir kļuvusi izteikta par tirdzniecību un ražošanu un ir izteikts Ķīnas tirdzniecības politikas kritiķe. Kā pirmā atklāti geja sieviete, kas tika ievēlēta ASV kongresā, Tammy Baldwin jau sen aizstāv LGBTQIA + tiesības. Senāta apropriāciju komitejā, Tammy Baldwin cīnījās iekļaut daļu FY 2018 Valsts departamenta apropriāciju tiesību aktos, lai neļautu Trumpa administrācijai likvidēt LGBTQIA + tiesības. Lai arī viņa galvenokārt aktīvi darbojusies Tuvo Austrumu ārpolitikā, Tammy Baldwin ir atbalstījusi vairākas rezolūcijas par labu Baltijas interesēm. S.Res. 27., “Rezolūcija, kurā tiek pieprasīta tūlītēja daudznacionāla navigācijas operācijas Melnajā jūrā un mudināts atcelt Nord Stream 2 cauruļvadu.” Šā gada 10. martā Tammy Baldwin atbalstīja divpusēju Senāta rezolūciju (S. Res.536), atzīmējot Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu.

The senator from Wisconsin has championed universal health care and changes to the health care system for many years. Sen. Baldwin has become outspoken on trade and manufacturing, and is a vocal critic of China’s trade policies. As the first openly gay woman to be elected to the United States Congress, Baldwin has long advocated for LGBTQIA+ rights. Sitting on the Senate Appropriations Committee, Baldwin fought to include an amendment to the FY 2018 State Department appropriations legislation to prevent the Trump administration from eliminating LGBTQIA+ rights as a U.S. foreign policy priority. Although she has been mostly active on foreign policy in the Middle East, Sen. Baldwin has sponsored several resolutions in favor of Baltic interests, one being S.Res. 27, “a resolution calling for a prompt multinational freedom of navigation operation in the Black Sea and urging the cancellation of the Nord Stream 2 pipeline.” On March 10th of this year, Sen. Baldwin co-sponsored a bipartisan Senate resolution (S.Res.536) celebrating the 30th anniversary of the restoration of independence of Estonia, Latvian and Lithuania.  

*Keisha Lance Bottoms 

Kā mērs Keisha Lance Bottoms ir iesaistīta valsts uzmanības centrā Atlantas cīņā pret pandēmiju, vienlaikus atbildot arī uz aicinājumiem veikt policijas reformu un rasu taisnīgumu. Viņa paziņoja par policijas spēka izmantošanas ierobežojumiem un par galveno prioritāti izvirzījusi krimināltiesību reformu. Pēc Raisharda Brūka nāves viņa ātri izsauca atbildīgā policista atlaišanu no amata.

Keisha Bottoms, jau sen sadarojas ar Biden un viņu atbalstīja pirms gada 2019. gada novembra, dēvējot viņu par “valstsvīru”. Par jautājumu par to, vai viņa spētu vadīt valsts līmeni, viņa teica, ko viņa ir izdarījusi vietējā līmenī tulko nacionāli: “Kad jūs vadāt lielāko pilsētu, jums ir jārisina vairāki jautājumi vienlaikus; jūs strādājat ar tām pašām problēmām, kuras mēs redzam visā šajā valstī.” Diemžēl viņa pati ir saslimusi ar koronavīrusu bez simptomiem, un parakstījis izpildrakstu, kas pataisa maskas vilkšanu obligātu publikā.

As mayor, Keisha Lance Bottoms has been pulled into the national spotlight in Atlanta’s fight against the pandemic, while also answering calls for police reform and racial justice. She announced restrictions on use of force by police and has made criminal justice reform a major priority. After the death of Rayshard Brooks, she quickly called for the firing of the police officer responsible. 

Mayor Bottoms, who has long been loyal to Biden, endorsed him already a year ago in November 2019, calling him a ‘statesman.’ In regards to whether she would be able to lead at the national level, she has said what she has done on the local level translates nationally: “When you are leading a major city, you are dealing with a number of issues all at once; you’re dealing with the same issues that we’re seeing across this country.” Unfortunately, the mayor herself has contracted the coronavirus, presently showing no symptoms, and signed an executive order requiring masks in public. 

*Rep. Val Demings 

Floridas pārstāvis Val Demings, aktīvi darbojoties vadītāja amatā Senāta impīčmenta tiesas procesā, atkal ir izveidojis virsrakstus kā konkurenta kandidāte viceprezidenta nominācijai. Lai arī Demingsai nav tik plaša ārpolitikas pieredze, viņa ir pierādījusi, ka viņai ir būtiska izpratne, strādājot Pārstāvju palātas izlūkošanas komitejā un iesaistoties Kongresa Cybersecurity Caucus.

Viņai ir balsojusi pret Krievijas agresiju, dažos gadījumos biežāk nekā kolēģi. Viņa sponsorēja “Vladimira Putina pārredzamības likumu” (H.R.1404) pašreizējā kongresā un “Aizstāvēt pret Krievijas dezinformācijas un agresijas likumu” (H.R.5910) iepriekšējā kongresā.

2019. gadā Demings kopā ar kongresa delegāciju devās uz Eiropu, lai piedalītos Kopenhāgenas demokrātijas samitā, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Parlamentārās asamblejas sanāksmē Luksemburgā un tikās ar valdības amatpersonām, opozīcijas līderiem un aktīvistiem Budapešta, Ungārija, kas atbalsta ASV NATO aliansi un demokrātiskās vērtības. Saistībā ar NATO un Krieviju Demings sacīja: “NATO ir viena no veiksmīgākajām aizsardzības aliansēm vēsturē, veidojot vairogu pret Krievijas agresiju un palīdzot aizsargāt brīvības, kas mūs aizsargā. Mūsu nacionālajai drošībai ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt uzticības saites un savstarpēju pašaizsardzību ar mūsu Eiropas sabiedrotajiem. ”

Having played an active role as manager in the Senate impeachment trial of President Trump, Representative Val Demings of Florida has once again made headlines as a competitive contender for the Vice Presidential nomination. Demings has proven to have substantial understanding while currently serving on the House Intelligence Committee and involved in the Congressional Cybersecurity Caucus. 

With this in mind, she has had a history of voting against Russian aggression, in some cases more often than her fellow colleagues. In particular, she sponsored the “Vladimir Putin Transparency Act” (H.R.1404) in the current Congress, and “Defend Against Russian Disinformation and Aggression Act” (H.R.5910) in the previous Congress. 

In 2019, Rep. Demings traveled to Europe together with a congressional delegation to participate at the Copenhagen Democracy Summit, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Parliamentary Assembly meeting in Luxembourg, and met with government officials, opposition leaders and activists in Budapest, Hungary in support of the United State’s NATO alliance and democratic values. In regards to NATO and Russia, Demings said: “NATO is one of the most successful defensive alliances in history, forming a shield against Russian aggression and helping to safeguard the freedoms which keep us safe. It is vital to our national security to maintain bonds of trust and mutual self-defense with our European allies.”  

*Sen. Tammy Duckworth 

Bez šaubām, senatoram Tammy Duckworth ir bijusi ievērojama pieredze saistībā ar Amerikas ārpolitiku. Viņa dienēja ASV armijas rezervē no 1991. līdz 1996. gadam un Zemessardzē Irākā no 1996. līdz 2004. gadam. Viņas pieredze viņai viņai palīdz būt ievērojama pārstāve valsts drošībai, veterānu un militārām ģimenēm, un invaliditātu aizsardzībai. Viņa saņēma Purpursarkano sirdi par gūtajiem ievainojumiem, helikopteru avārijā, kad viņa bija pilots Irākā.

Duckworth un Warren ir vienīgās kandidātes, kuras darbojas Bruņoto dienestu komitejā. No visiem šajā sarakstā iekļautajiem kandidātiem viņa vairāk nekā jebkura cita kandidāte ir nobalsojusi par politiku, kas dod labumu Baltijas interesēm. Ir vērts atzīmēt, ka viņa arī atbalstīja iepriekš minēto S.Res. 27 “mudinot atcelt Nord Stream 2 cauruļvadu.” Turklāt viņa pagājušajā gadā ir sponsorējusi 26 rēķinus par bruņotajiem spēkiem un valsts drošību, īpaši par labu veterāniem. Kopā ar Baldwin viņa ir arī atbalstījusi Baltijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu (S.Res.536).

Without a doubt, Senator Tammy Duckworth has had significant firsthand experience with American foreign policy having served in the U.S. Army Reserve from 1991 to 1996 and in the National Guard in Iraq from 1996 to 2004. Her background has suited her to be a prominent spokeswoman for national security, veterans and military families, as well as policies to protect people with disabilities. She received a Purple Heart for injuries received when the Black Hawk helicopter she was co-piloting in Iraq was hit by an RPG fired by insurgents and crashed. 

Aside from Sen. Warren, Duckworth is the only other candidate who sits on the Armed Services Committee. Out of all the candidates on this list, she has voted more in favor of policies that benefit Baltic interests than any other candidate. It is worth noting she also co-sponsored the aforementioned S.Res. 27 “urging the cancellation of the Nord Stream 2 pipeline.” In addition, she has sponsored 26 bills over the past year on the armed forces and national security, specifically in favor of veterans. Along with Sen. Baldwin, she has also cosponsored the Baltic 30th anniversary of the restoration of independence resolution (S.Res.536). 

*Gov. Michelle Lujan Grisham 

Būdama Ņūmeksikas gubernatore, Michelle Lujan Grusham ir ievērojama nacionālā līmenī Ņūmeksikā cīņā pret COVID-19, kas pārvalda ekonomikas lejupslīdes un postījumus.

Gubernatora laikā viņa pieņēma likumus par tīras enerģijas izmantošanu un minimālās algas paaugstināšanu. Viņa arī ir izvirzījusi lielas liberālas prioritātes, piemēram, bezmaksas publisko koledžu, līdzīgi Bernie Sanders kampaņai.

Būdama ASV pārstāve, viņa bieži nebalsoja par ārpolitikas lēmumu pieņemšanu. Viņa līdzfinansēja 2017. un 2018. gada antisemītisma aktus, kā arī 2015. gada Baltkrievijas Demokrātijas un sankciju izpildes likumu.

As the governor of New Mexico, Michelle Lujan Grisham has risen to the national stage in New Mexico’s fight against COVID-19 managing the outbreak and the damage of an economic recession. 

During her term as Governor, she enacted clean energy legislation and a minimum wage hike. She also has pushed for major liberal priorities, such as free public college, echoing Bernie Sanders’ campaign. 

As a U.S. representative, she often did not vote in favor of developing America’s foreign policies. Notably she co-sponsored anti-Semitism acts of 2017 and 2018, and also the Belarus Democracy and Sanctions Enforcement Act of 2015. 

*Sen. Kamala Harris

Kalifornijas Kamala Harris ir viena no nopietnākiem kandidātiem. Harris visu savu laiku Senātā ir aizstāvējusi vidējās klases nodokļu samazināšanu, kārtības uzturēšanas reformu un ir uzstājusi, lai Senāts iesniegtu likumprojektu, lai visas kampaņas laikā lūšanu padarītu par federālu noziegumu. Senam Harisam bija liela loma Kavanaugh uzklausīšanā. Savos ārpolitiskajos paziņojumos Harris ļoti apzinās par Krievijas agresiju: ​​“Neatkarīgi no tā, vai tas ir Ziemeļkorejas un Irānas kodolieroču draudi, haoss un apspiešana Venecuēlā, konfrontējot Ķīnas negodīgo tirdzniecības praksi, lai apkarotu Krievijas kiberuzbrukumus jūsu demokrātijai, ASV ir visefektīvākais, saskaroties ar globālām problēmām, kad mēs strādājam sadarbībā ar saviem partneriem.” Harris arī apgalvoja, ka viņas pašas kampaņa ir bijusi krievu zābaku tiešsaistes dezinformācijas centienu mērķis. Rezultātā Harris līdzfinansēja Drošo vēlēšanu likumu 115. kongresā, lai atbalstītu vēlēšanu infrastruktūru un kiberdrošību.

Senator Kamala Harris of California has created a buzz as being one of the more seriously considered candidates. Harris has advocated throughout her time in the Senate for cutting middle-class taxes, policing reform and has pushed for a Senate bill to make lynching a federal crime throughout her campaign. Sen. Harris had a high profile role in the Kavanaugh hearings. In her foreign policy statements, Harris seems to be very conscious of Russian aggression: “Whether it’s the nuclear threat of North Korea and Iran, chaos and oppression in Venezuela, confronting China’s unfair trade practices, for combatting Russia’s cyberattacks on your democracy, the U.S. is most effective at confronting global challenges when we work in coordination with our partners.” Harris has also claimed that her own campaign has been a target of online misinformation efforts by Russian boots. As a result, Harris co-sponsored the Secure Elections Act in the 115th Congress to bolster election infrastructure and cybersecurity.  

*Susan Rice 

Ir skaidrs, ka Susan Rice ir plaša un dekorēta ārpolitiskā pieredze. Kā bijušā padomniece nacionālās drošības jautājumos un vēstniece Apvienoto Nāciju Organizācijā prezidenta Obama vadībā, viņu var cieši identificēt ar bijušā prezidenta Obamas ārpolitikas atklājumiem, tostarp Irānas kodolieroču līgumu un Parīzes klimata vienošanos.

Rīss ir bijis arī balss kritiķis par prezidentu Trumpu, it īpaši saistībā ar viņa administrācijas ārpolitiku, sakot, ka viņš “nostāda savu politisko partiju valsts priekšā”, uzsverot ASV politiku attiecībā uz Krieviju, Izraēlu un Venecuēlu. Par Krieviju viņa ir teikusi: “Mr. Trumps apsveic un mudina Krieviju, naidīgu pretinieku, iejaukties mūsu vēlēšanās, ja vien manipulācijas viņam nāk par labu. ”

Viņa arī plašākā nozīmē norāda, ka, lai arī iepriekš Amerikas Savienotās Valstis tika uzskatītas par “prognozējamības un stabilitātes spēku pasaulē”, kas tiecas uz plašāku sadarbību plašākā pasaules sabiedrībā, šī administrācija ir novērtējusi nestabilitāti, neparedzamību, devalvāciju patiesību sakot, tā vietā “graujot mūsu alianses un paaugstinot un slavējot pretiniekus un diktatorus”.

It is clear that Susan Rice has an extensive and decorated foreign policy background. As the former National Security adviser and the Ambassador to the United Nations under President Obama, she can be closely identified with Former President Obama’s foreign policy breakthroughs, including the Iran Nuclear Deal and the Paris Climate Agreement.

Rice has also been a vocal critic of President Trump, especially in relation to his administration’s foreign policy saying he “puts his political party before country,” in highlighting U.S. policies towards Russia, Israel and Venezuela. On Russia, she has said “Mr. Trump welcomes and encourages Russia, a hostile adversary, to interfere in our elections so long as the manipulations benefit him.” 

She also points out, in more broader terms, that while the United States was formerly looked upon as a “force of predictability and stability in the world” striving towards increased cooperation in the wider world community, this administration has valued instability, unpredictability, devalued truth-telling, and instead “undermined our alliances and elevated and lauded adversaries and dictators.”

Sen. Elizabeth Warren 

Kalpojot Bruņoto dienestu komitejā, senatorei Elizabeth Warren ir ļoti skaidra izpratne par ārpolitiku. Savā prezidenta kampaņā un debatēs viņa bija viena no retajām kandidātēm, kas konsekventi pievērsās ārpolitikai kā nozīmīgam jautājumam un kurai bija domas par Amerikas ārpolitikas nākotni.

Warren 2019. gadā paskaidroja, kā vairs nav robežas starp iekšpolitiku un ārpolitiku. Viņas atbalstītie darbi atspoguļo šo izpratni. Viņa ir atbalstījusi S. 3045, “2019. gada kiberdrošības ievainojamības identificēšanas un paziņošanas likumu”. un S. 3275, “likumprojekts, ar kuru groza 2017. gada Krievijas sankciju pārskatīšanas likumu, lai nodrošinātu atbilstošu kongresa pārskatu un sankciju turpmāku piemērošanu saskaņā ar 2012. gada Sergeja Magņitska likuma“ Likums par atbildību ”. Viņa arī atbalstīja S.Resu. 709, “rezolūcija, kurā nosodītas Krievijas provokatīvās darbības Kerčas šaurumā pret Ukrainas jūras spēkiem”.

Intervijā ar Ārējo attiecību padomi pagājušajā rudenī Warren minēja Krievijas draudus un notiekošo karu Ukrainā. Viņa paskaidroja, ka stratēģijā attiecībā uz Krieviju jāņem vērā mūsu NATO sabiedroto drošība, atbalsts “Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei”, vienlaikus liekot Krievijai būt atbildīgai par pašreizējām un nākotnes agresijām.

Serving on the Armed Services committee, Senator Elizabeth Warren has a very clear understanding of foreign policy. Throughout her presidential campaign and debates, she was one of the few candidates that consistently addressed foreign policy as an important issue and had a vision for the future of American foreign policy.

In a Foreign Policy piece from 2019, Sen. Warren explained how there no longer should be a line drawn between domestic and foreign policy. Her sponsorship of bills reflects this understanding. In particular, she has co-sponsored S. 3045, the “Cybersecurity Vulnerability Identification and Notification Act of 2019.” and S. 3275, “a bill to amend the Russian Sanctions Review Act of 2017 to ensure appropriate congressional review and continued applicability of sanctions under the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012.” She also supported S.Res. 709, “a resolution condemning Russia’s provocative actions in the Kerch Strait against the Ukrainian navy.” 

In an interview with the Council on Foreign Relations last Fall, Warren remarked on the threat of Russia, and the on-going war in Ukraine. She explained that the strategy towards Russia must consider the security of our NATO allies, support of “Ukraine’s independence, sovereignty and territorial integrity,” while also holding Russia accountable for present and future aggressions. 

Gretchen Whitmer 

Gubernatore Whitmer ir no Mičiganas štata ar ievērojamu Baltijas-Amerikas iedzīvotāju skaitu, līdzīgi kā arī Kalifornijā, Ilinoisā un Viskonsinā. Mičigana ir vienīgais štats, kur ir oficiāla valsts partnerība ar Baltijas valsti – Latviju. Amerikas Latviešu Apvienības valde tikās ar gubernatori Whitmer Mičiganā 2020. gada 6. martā.

Governor Whitmer is from a state – Michigan – with a sizable Baltic-American population, along with California, Illinois, and Wisconsin. Michigan is the only one that has an official State Partnership with a Baltic country – Latvia. The board of the American Latvian Association met with Governor Whitmer in Michigan on March 6, 2020.

Dziedāsim!

Mūzika ir svarīga latviešu kultūrā, jo ar to varam uzturēt stingras saites ar mūsu latvietību. Tādeļ mēs gribam palīdzēt jums atrast visforšāko latviešu mūziku, ko varēsit klausīties ikdienā. Mēs pieminam mūsu vismīļāko dziesmu no katra mūziķa. Atsūtiet mums jūsu vismīļākās latviešu dziesmas, un mēs sakoposim “Spotify” atskaņošanas sarakstu (playlist), atrodams te, ar jūsu ieteikumiem. 

Music is a really important part of Latvian culture because through it, we are able to strengthen our Latvian roots. This is why we want to help you find some of the best Latvian music that you can listen to everyday. We included our favorite songs from each musician. Send us your favorite Latvian songs and we will add them to our Spotify playlist (available here).

 1. Musiqq
  • Popmūzika/Pop
  • Vismīļākā dziesma: “Čaļi
 2. Swedbank Koris
 3. Labvēlīgais Tips
 4. Bermudu divstūris
 5. Tautumeitas
  • Mūsdienu tautas mūzika/Modern folk music
  • Vismīļākā dziesma: “Raganu nakts
 6. ImantaDimanta
 7. Jumprava
  • Elektroniskā mūzika/Electronic music
  • Vismīļākā dziesma: “Peldētājs
 8. Astro’n’out
 9. Pērkons
 10. Instrumenti

Marianas Andersones koncerts Rīgā 1935. gadā

Artis Inka

http://marianandersonhistoricalsociety.weebly.com/uploads/6/7/9/5/6795071/8614636.jpg

1939. gadā slavenai Marianai Andersonei (mezosoprāns) aizliedza dziedāt apvienotai publikai Constitution Hall, kas atrodas Vašingtonā, DC. Constitution Hall piederēja Daughters of the American Revolution (DAR). Melnādainiem cilvēkiem bija jāsēž telpas aizmugurē un viņi nedrīkstēja izmantot labierīcības. 

Publika bija neapmierināta, slaveni mūzikanti protestēja, un pirmā lēdija Eleanora Roosevelte atkāpās no Daughters of the American Revolution. Roosevelte kopā ar citiem mudināja iekšlietu ministrim Haroldam Ickes Lieldienās rīkot brīvdabas koncertu uz Lincoln Memorial trepēm. 1939. gada 9. aprīlī Mariana Andersone dziedāja aizkustinošā koncertā, kuru klausījās 75,000 cilvēki klātienē un vēl miljoni pa rādio. 

Eiropas publika bija daudz vairāk pretīmnākoša Marianai Andersonei, kura pirmo reizi tur uzstājās 1933. gadā. 30to gadu vidū viņa turnēja Skandināvijā un Austrumeiropā. 1935. gada janvārī Mariana Andersone dziedāja Latvijas Nacionālajās operas izrādē, kuru apmeklēja Latvijas prezidents Alberts Kviesis un Izglītības ministrs Ludvigs Adamovičs.  

In 1939 famed mezzo-soprano Marian Anderson was refused permission to sing to an integrated audience at Constitution Hall in Washington, DC. The Daughters of the American Revolution (DAR) owned the then segregated hall. Black patrons had to sit at the back of Constitution Hall and public bathrooms were not available to them. 

The public was outraged, famous musicians protested, and First Lady Eleanor Roosevelt resigned from the Daughters of the American Revolution. Roosevelt along with others encouraged Secretary of the Interior Harold Ickes to arrange a free open-air concert on the steps of the Lincoln Memorial for Easter Sunday. On April 9, 1939 Marian Anderson sang before 75,000 people and millions of radio listeners in a much heralded and moving concert.

Marian Anderson received much better treatment in Europe, where she made her debut in 1933. In the mid 1930’s she toured extensively in Scandinavia and Eastern Europe. In January, 1935 she performed at the National Opera in Rīga, Latvia. Her well received concert was attended by Latvia’s President Alberts Kviesis and Minister of Education Ludvigs Adamovičs, among other dignitaries.

http://marianandersonhistoricalsociety.weebly.com/biography.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Marian_Anderson
Latvijas Kareivis, Nr.21 (25.01.1935)

Domas un Ievērojumi no 2020. gada Biedru Aptaujas

Šo pavasari ALJA izsūtīja Biedru Aptauju, lai saņemtu domas no mūsu biedriem un citiem ASV un Kanādas latviešu jauniešiem par to, kā ALJA var uzlabot savu darbību un sasniegt mūsu mērķus. Es, kā Biedru Nozares Vadītāja, kopā ar citiem valdes locekliem, gatavoju Biedru Aptauju pēdejos divus gadus. Esmu pārlasījusi šī gada atbildes un pārrunājusi atbildes ar ALJA valdes un padomes locekļiem. Mēs gribam dalīties ar Jūsu atbildēm un izskaidrot kā ALJA šos ieteikumus izmantos, lai uzlabotu savu darbību nākotnē.

Vispirms mēs gribam izteikt pateicību visiem, kuri izpildīja aptauju. Mēs saņēmām 32 atbildes no jauniešiem vecumā no 16 līdz 29 gadiem. Atbildes bija no 23 ALJA biedriem un no 9 jauniešiem, kuri pašlaik nav ALJA biedri. Esam daudz iemācījušies par jūsu domām par ALJA darbību. Mans personīgais mērķis, kā ALJA biedre un ALJA valdes locekle, ir lai saprastu ALJA lomu vispārejā ASV latviešu sabiedrībā, un aptauja tiešām palīdz to izpildīt.

Mēs, kā valde, atradām, ka atbildēs atkārtojās četrās tēmas: valoda, informācija, piederība, pasākumi. Katrai tēmai, es identificēšu lielākos ievērojumus un paskaidrošu ALJA valdes plānus uzlabot un turpināt, mūsu darbību šajā sfērā.

Valoda

Septiņi biedri pieminēja, ka ALJA varētu piestrādāt pie latviešu valodas uzturēšanas lielākā ASV latviešu sabiedrībā. Šie biedri minēja, ka viņiem interesē iespējas mācīties latviešu valodu un vēlās, ka ALJA turpina darboties latviešu valodā.

Pēdejā gadā, ALJA ir sastrādājusi ar “Latvian as a Second Language” progrāmmu Latviešu Kara Invalīdu Apvienības īpašumā “Rota,” mudinot mūsu biedrus piedalīties programmā. Mums ir “Learning Latvian” stipendija pieejama biedriem, lai piedalīties LSL programmās, vai, lai palīdzetu ar atmaksu citiem mācības materiāliem. Mēs turpinam publicēt ALJA Ziņas un Vēja Zvanu žurnālus latviski, lai biedriem ir iespēja lasīt latviešu valodā. Pašlaik, ALJA piestrādā pie projekta publicēt jaunu izdevumu no pazīstamās dziesmu grāmatu “Līksmības Zizlis.”

ALJA turpinās mudināt biedrus runāt latviski pasākumos, kā arī ikdienas dzīvēs, bet biedriem arī jācenšās šo darīt no savas puses. ALJA valdes un padomas mērķis ir būt paraugi latviešu jauniešiem, kā var turpināt izmanot latviešu valodu ārpus nometnēm un latviešu skolām. Mūsu draugu grupās, savstarpējos Zoom zvanos Covid-19 laikā, un sarrunās ar citiem latviešiem ir jācenšās runāt latviski. Mēs kā indivīdi varam mudināt mūsu draugus runāt latviski savā starpā. Mēs arī varam rakstīt latviešu valodā mūsu personīgā sociālā mēdijā, īpaši latviešu svētkos.

Informācija

Biedri izteica, ka viņi grib stiprāku komunikāciju un sadarbību ar valdi. Bija desmit atbildes tieši saistītas ar informācīju un informācijas izplatināsanu.

ALJA izplata informācīju ALJA mājas lapā, ALJA Ziņās, Facebook, Instagram, un sarunās ar citiem latviešu jauniešiem. Šogad mēs iesākām izplatīt vairākus valdes and padomes darbus izmantojot Instagram Stories “Piektdienas Pauzes” un Instagram videoklipus. Biedriem arī ir iespēja klausīties vai piedalīties sēdēs, Kongresā un pa gadu.

Valde turpinās attīstīt musu informācijas izplatīšanu, lai varam labāk sasniegt mūsu biedrus. Mēs esam atsākuši ik-mēnešu ēpastu, lai izplatīt ALJA valdes un padomes pašreizējo darbību, plānus un pārrunas sēdēs, kā arī citu informāciju. Ja jums ir interese šo ēpastu saņempt, piesakaties te! Mēs turpināsim izmantot Facebook, Instagram, un mūsu mājas lapu lai izplatītu informāciju par pasākumiem, stipendijām un citiem projektiem.

Piederība

Biedri vēlās vairāk iesaistīties ALJA darbībai. Pieci biedri pieminēja ka gribētu aktīvāk piedalīties ALJA projektos un pulcēties ar vietējiem ALJA biedriem. Viens biedrs pieminēja, ka varētu sadarboties ar ASV latviešu jauniešiem pirms viņi piedalās ALJA, lai viņi saprastu, ka var piedalīties sabiedrībā ārpus nometnēm un latviešu skolām.

Visi biedri var piedalīties ALJA darbībā! Biedri ir lūgti uz valdes sēdēm. Mums piedalījās divi biedri 2019. Kalifornijas sēdē, kuri deva mums labus padomus! Arī, biedri var sazināties ar valdi caur mūsu Facebook un Instagram kontiem, vai rakstot uz ALJAValde@gmail.com. ALJA biedri vada mūsu ikgada darbību caur rezolūcijām Kongresā. Rezolūcijas nosaka kādus projektus ALJA centīsies izpildīt. 2019. gada Čikāgas Kongresā, mūsu Vices Priekšsēdis Topher Anuzis vadīja “Rezolūcīju Veidošanas” pamācību, lai palīdzēt biedriem izteikt savas idejas un veidot rezolucījās. No šīs darba stundas veidojās vairāki projekti 2020. gadam. Ceram šo pasākumu rīkot atkal šogad Kongresa ietvaros, kā arī mēs izpētam kā varam diģitālā, īsā formā, labāk pamācīt par Kongressa notikumiem.

Ārpus pasākumiem, pēdejos trīs gadus ALJA biedri ir vadījuši “Ko Tālāk” mācības stundu Garezera Vasaras Vidusskolā. Šajā mācības stundā, GVV skolnieki mācās par to, kā viņi var piedalīties ASV latviešu sabiedrībā pēc vidusskolas. Čikāgas Kongressā, rezolūcīja, lai izveidotu formālu mācības progrāmu, ko citas latviešu nometnes un skolas var izmantot tika ievelēta, un mēs tagad piestrādājam pie tā. Arī, ALJA Ziņās un Vēja Zvanu žurnāls vienmēr meklē rasktniekus vai mākslas darbus no mūsu biedriem, un gribam, lai jūs piedalaties!

Kā Biedru Nozares Vadītāja, es plānoju veidu, kā labāk izplatīt labumus, kas nāk no ALJA biedrības, un kā nākotnē mūsu biedri var justies tuvāki ALJAi. Es ceru, ka aptauja bija pirmais solis tam. Citas idejas, ko Valdes izpēta: kā mēs varam veidot māzākas ALJA grupas pilsētās un kādus jaunus pasākumus mēs varam piedāvāt, lai visi biedri var piedalīties?

Pasākumi

Biedri meklē vairākus pasākumus ārpus ballēm un pasākumus ar vairāk latviskumu. Mēs saņēmām astoņas atbildes, ka biedri vēlās redzēt pasākumus ar fokusu uz kultūru un latvietību. Pieminēja, ka arī būtu laba idēja piedāvāt vairākas iespējas biedriem zem 21 gadiem piedalīties pasākumos.

Mēs piedāvājam vairākus pasākumus, kuri nav saistīti ar ballēm, un mēs turpinam attīstīt kādus pasākumus mēs piedāvaijam. Mēs piedāvājam visiem biedriem iespēju strādātu ar Joint Baltic American National Committee (JBANC) ar Baltic Advocacy Dienām Vašiņtonā un atbalstam ar stipendiju. Šogad, mēs iesākām virtuālo webinār ar Padomes locekli Katrīnu Kori, lai saprastsu kā viņa studē informācīju par latviešu valodu. Pagājušajās vasarās, mēs piedāvājām stipendijas biedriem piedalīties 2×2 nometnēs un Latvijas un Toronto Dziemu Svētkos. Pēdejās nedēļās, katru sestdien, ALJA kopīgi ar ALA ir rīkojuši virtuālas programmas, piemēram koncertus, sadziedāšanas, un viktorīnas vakarus. Nākamā iespēja piedalīties ir sestā junījā, Open Mic Vakarā!

Ir grūti pagaidām plānot kādas kopā sanākšanas pandēmijas dēļ, bet tomēr gudrojam un plānojam, kā mēs varam savest biedrus kopā jaunos (virtuālos) veidos. Mēs esam daudz iemācījušies no Sestdienas Vakaras virtuāliem pasākumiem, ko mēs plānojam ar ALA un turpinam meklēt idejas citādiem pasākumiem, lai visi ALJA biedri, īpaši tie zem 21 gada vecuma, varētu piedalīties. Mums arī ir idejas pasākumiem, kuros mēs varam vairāk iesaistīt dabu, un apdomājam kā vairāk iesaistīties vai atbalstīt ASV latviešu kulturas grupas, piemēram korus un dejas grupas.

Paldies atkal tiem kas veltīja laiku izpildīt aptauju, mēs vienmēr pieņemam ieteikumus, un ceram jūs visus redzēt Kongresā ar rezolūcijām 2021. gadam!

Thoughts and Observations on the 2020 Membership Survey

This spring, ALJA sent out a Membership Survey to gather feedback from our members, as well as other younger American and Candian Latvians, about how ALJA can improve as an organization and achieve our organization’s goals. I, as Director of Membership, with other board members, have prepared this Membership Survey for the last two years. I read through this year’s answers and discussed them with other ALJA’s board members. We wanted to share your answers and how ALJA will use those suggestions in the future to improve our organization.

First, we wanted to thank everyone who filled out the survey. We received 32 completed surveys from people ages 16-29. 23 surveys were completed by ALJA members and 9 were completed by people not currently a member. We have learned a lot from your opinions about ALJA’s work. The survey really helped me achieve my personal goal as an ALJA member and board member which is to understand ALJA’s role in the Lativan-American community.

We saw that four main themes were repeated in our collected answers: language, information, connection, and events. For every theme, I will identify our main observations and explain ALJA’s plans to improve and continue our work in that sphere.

Language

Seven members mentioned that ALJA could work on maintaining the use of the Latvian language in the larger Latvian-American community. These members were interested in opportunities to learn the Latvian language and wanted ALJA to continue its work/events in the Latvian language.

In the last year, ALJA has worked with the “Latvian as a Second Language” (LSL) program on the Latvian Association of War Invalids’s property “Rota”, encouraging our members to participate. We have a “Learning Latvian” stipend available to members to participate in LSL programs or to pay for educational materials to learn the Latvian language. We continue to publish in ALJA News and Vēja Zvani in Latvian. Currently, ALJA is working on publishing a new edition of the well-known song book “Līksmības Zizlis.”

ALJA continues to encourage members to speak Latvian during events, as well as in their daily lives, but members also have to put in effort to do this themselves. A goal of ALJA’s Board of Directors and Council is to be an example for other young Latvian Americans, by showing that you can and should speak Latvian outside of Latvian camps and schools. In our friend groups, individual Zoom calls during COVID-19 quarantine, and conversations with other Latvians we have to try to speak in Latvian. We as individuals can motivate our friends to speak Latvian among themselves. We can also write on our personal social media accounts in Latvian, especially during Latvian celebrations and holidays.

Information

Members noted that they want better communication and cooperation with ALJA. Ten responses directly related to sharing information.
ALJA communicates with its members through our website, ALJA Ziņas, Facebook, Instagram, and conversations with other Latvians. This year, we started to share the projects that ALJA is working on through Instagram Stories (“Piektdienas Pauzes”) and Instagram videos. Members have a chance to listen or participate in meetings, Kongress, and during the year.

ALJA will continue to develop our communication efforts so that our announcements reach all members. We have renewed a monthly newsletter to share current projects, plans, and meeting recaps. If you would like to receive the newsletter, you can sign up here! We will continue to use Facebook, Instagram, and our website to share news about events, stipends, and other projects.

Connection

Members are looking for ways to be more connected to ALJA and ALJA’s work. Five members said they wanted to more actively participate in ALJA’s projects and meet with local ALJA members. One member mentioned that they would work with other Latvian-Americans before joining ALJA, so that they could first understand how to participate in the community outside of camps and Latvian schools.

All members can participate in ALJA’s projects! Members are welcome to our Board of Directors and Council meetings. We had two members participate in our 2019 meeting held in California and gave us great ideas! Also, members can stay connected with our organization through our Facebook and Instagram or by emailing us at ALJAValde@gmail.com. Every year, our members influence our work as an organization through resolutions proposed at our yearly youth Congress. These resolutions determine what kind of projects ALJA works on throughout the year. In our 2019 Congress held in Chicago, our Vice President Topher Anuzis led “Resolution Creation” instruction to help members express their ideas into resolutions for ALJA. These ideas led to several projects active in 2020. We hope to host this same instruction next Congress, as well as a digital, short version to teach members about all that goes on during the Congress.

Outside of planned events, ALJA members have, for the last three years, taught a class called “Ko Tālāk” (What Next) to Garezers’s Latvian Summer High School senior class. During this class, GVV students learn about how they can participate in the Latvian community after they graduate. At the Congress held in Chicago, a resolution was proposed to create a formal teaching plan for this program so that other Latvian camps and schools can utilize it. This resolution was accepted and the board is now working on that. Also, ALJA Ziņas and Vēja Zvani are always looking for writers and artwork from our members to publish and they want to showcase your work.

As the Director of Membership, I am planning ways to better spread the benefits of being an ALJA member and how our members can feel more connected to ALJA going forward. I hope that this survey was a first step in that direction. Other ideas the board is considering: creating smaller groups of ALJA members within cities and planning new events that allow all members to participate.

Events

Members are looking for new events, especially events that are more “Latvian.” We received eight responses that expressed their desire for ALJA to host events that focus on Latvian culture. They mentioned that it would be a good idea to provide more opportunities for members under 21 to participate in ALJA events.

We will continue to host a variety of events and develop new opportunities for members to interact. We provide members with the opportunity to work with the Joint Baltic American National Committee (JBANC) through stipends to attend Baltic Advocacy Days in Washington, D.C. This year we started a webinar with Katrīna Kore to learn about her research studying the Latvian language. Last summer, we provided members with stipends to attend 2×2 camps and the Latvian Song and Dance Festivals in Toronto and Latvia. Recently, ALJA has collaborated with ALA to host a virtual weekly program on Saturdays, such as concerts, sing-a-longs, and trivia nights. The next event will be an Open Mic night on June 6th!

It is difficult to plan in-person events due to COVID, but we continue to work through these obstacles to bring our members together in new and virtual ways. We have learned a lot from the virtual Saturday night events and continue to brainstorm unique events that will appeal to all members. We have also discussed events that would center on the importance of nature in Latvian culture. We are thinking about ways to better support American Latvian groups, such as folk dancing collectives and choirs.

Thank you again to those that took the time to fill out the survey. We will always accept any suggestions and hope to see you all at Congress with resolutions for the year of 2021!

Krista Albertiņa

Biedru Nozares Vadītāja

Director of Membership

Graphs by Laila Ģērmane

Izglītības Nozares Vadītāja

Director of Education