ZOOMēsim uz KBLS! (Let’s ZOOM to KBLS!)

Mani sauc Dārija Baginska un esmu no Čikāgas, bet pašlaik studēju Mičiganas Štatu Universitātē, Austrumu Lansingā. Es studēju pamatskolas izglītību un koncentrējos “Language Arts” un TESOL, “Teaching English to Speakers of Other Languages”. Kopš manas bērnības, esmu turējusi izglītību tuvu pie sirds. Es pateicos maniem skolotājiem, gan latviešu, gan amerikāņu skolās, jo viņi man palīdzēja atrast savu dedzību mācot. Pirms trim gadiem es absolvēju Krišjāņa Barona Latviešu Skolu, kurā es jau trīs gadus esmu skolotāja. Sakarā ar pandēmiju, mūsu skolas gads ir noticis attālināti lietojot ZOOM platformu. Tas man deva iespēju atgriezsties kā skolotājai no tālienes, un par to pateicos.

My name is Darija Baginska and I’m from Chicago, but I’m currently studying at Michigan State University in East Lansing. I am studying primary education with a concentration in “Language Arts” and TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages. Since childhood, I have always held education close to my heart. I am thankful for my teachers in both American and Latvian schools because they helped me discover my love for teaching. Three years ago, I graduated from Krišjāņa Barona Latvian School where I have since been a teacher. With the pandemic, we have been using Zoom to have a virtual school year. This has given me the opportunity to come back as a teacher even though I do not live in Chicago and for that I am grateful.

Pirms 70 gadiem, Krišjāņa Barona Latviešu Skola bija dibināta Čikāgā. Pa visiem šiem gadiem, skola nekad nav noturējusi klases virtuāli. Šis skolas gads ir bijis pavisam savādāks skolai, skolotājiem, un arī skolēniem. Šogad es esmu viena, no trešās klases skolotājām. Mēs tiekamies lietojot ZOOM katru sestdienu uz divām stundām. No skolas gada sākuma, pārsvarā klašu stundas bija jāmāca un jāmēģina daudzas jaunas lietas, jo kas strādāja iepriekšējos gados ne vienmēr darbojās virtuāli. Šis ir redzams ar darbu, ko skolotājiem ir jāsagatavo ārpus klases. Iepriekšējos gados, varējam sagatavot materiālus samērā ātri. Tagad mums paiet ilgāks laiks, jo ir daudzi materiāli, kas ir jāizsūta skolēniem vai vecākiem pirms stundām.

Chicago’s Krišjāņa Barona Latvian School was founded 70 years ago. Throughout its history, classes have never been held virtually. This year has been completely different for the whole school, its teachers, and its students. This year, I am one of the teachers for the third grade class. We meet using Zoom every Saturday for two hours. From the beginning of the school year, we had to try and teach a lot of new things because what had worked previously could not be applied to our new situation. This is most evident through the amount of work we, as teachers, have to do outside of class. Before, we could prepare materials somewhat quickly. Now, it takes us longer because there are more materials that we have to send our students and their parents before class.

Pirmā semestrī, man bija daži šķēršļi, kas lika man gudrot – kā tikt galā. Skatoties atpakaļ, par to esmu ļoti lepna, jo zinu tās pūles man palīdzēs kļūt par labāku skolotāju, speciāli, ja satikšu citus šķēršļus nākotnē. Pirmkārt, šis skolas gads man pavisam mainīja iespēju veidot personālas attiecības ar skolēniem, jo neesam vienā kopīgajā klašu telpā. Arī bija diezgan grūti, ka es nebiju Čikāgā, kur galvenokārt mani bērni pa gadu atrodās. Pēc dažām stundām, es ievēroju cik daudz vairāk man būs jāpiestrādā uzturēt šīs attiecības. Tas notikās runājot ar skolēniem par viņu ikdienām, un ne tikai klašu materiāliem. Lietojot ZOOM, es iemācījos vairāk par katru bērnu. Es labāk sapratu viņu valodas spējas un arī viņu intereses. Šis man palīdzēja sarunāties, mācīt, un iesaistīt skolēnus, jo viņiem patika, kad mēs aptvērām personīgu informāciju.

In the first semester, I went through a lot of obstacles that pushed me to think about how to get through this year. Looking back, I am really proud of how I managed because I know those efforts will help me become a better teacher, especially when other obstacles surface. Firstly, this school year has completely changed the personal relationships that I am able to have with my students because we are unable to be together in one classroom. It was also hard because I am not currently living in Chicago, where most of my students are from. After a couple of classes, I realized how much harder I would have to work to maintain those kinds of relationships with the kids. This meant talking to the students about life rather than just school materials. Using Zoom, I learned more about every kid. I was able to better understand their language abilities and their personalities. This helped me engage them in learning and hold their interest because they like when we incorporate our own personal contexts.

Otrukārt, es ievēroju skolēnu koncentrācijas robežas. Jaunākiem skolēniem ir grūtāk piestrādāt pie uzdevumiem ilgāku laiku un koncentrēties uz vienu priekšmetu. Tādēļ, mums bija jāpiestrādā un jāsameklē vidējo punktu, kurš atļauj viņiem vislabāk mācīties. Skolas diena ir tagad īsāka. Satiekamies tikai uz divam stundām, kur parasti mums bija aptuveni piecas stundas. Ar ZOOM ir ļoti svarīgi, ka mēs visi esam gatavi un pilnīgi iesaistīti stundas laikā. Pārsvarā skolēni šo saprot un ierodās laicīgi uz stundām ar gataviem materiāliem! Šāda piedalīšanās palīdz bērnu mācībām. Tamdēļ, kad skolas dienas ir īsākas, skolēni ļoti priecājās. Ticiet vai ne, arī skolotāji ir laimīgi par to. Ar īsāku skolas dienu, mums ir ciešāks fokuss. Skolēniem ir mazāk jautājumu, sakarā ar kas ir un nav svarīgs.

Secondly, I realized how important it is to consider concentration spans of children. Younger students have a harder time working or concentrating for long periods of time on one subject. For this reason, we had to work and find a middleground that would allow the kids to learn best. School days are now shorter. We only meet for 2 hours instead of the usual 5 hours. With Zoom, it is really important that we are all ready and fully engaged during class time. Most students understand this and show up on time to classes ready with their materials. This participation helps with their learning. Therefore, when school days are shorter, the students are happier. Believe it or not, teachers are also happy about that. With shorter school days, we have a sharper focus. Students typically have less questions about what is or isn’t important.

Starp citu, es domāju vislabākie un izpalīdzīgākie ieteikumi ir nākuši no skolēnu vecākiem. Bez viņu atbalsta, šis gads nebūtu gājis tik gludi. Viņi ir tie, kuri patiešām palīdzēja ZOOM sadarbībām izveidoties. Skatoties uz bērniem, es zinu, ka bija grūti sākumā piedalīties virtuāli, bet viņi ieradās katru sestdien ar smaidiem uz sejām, lai mācīties kopā ar klases biedriem! Pandēmijas laikā visiem ir bijis jāņem savādāku soli lai piestrādātu kopā ar citiem. Mēs, kā tauta, turpinam uz priekšu, vai no Čikāgas, Austrumu Lansingas, Iovas, Teksasas, jeb citas mājas pilsētas.

Besides what I’ve already mentioned, I think the best and most helpful things have come from the parents of our students. Without their support, this year would not have gone as well or as smoothly. They are those that really help our Zoom classes run efficiently. When I think about the kids, I know that it was hard for them in the beginning to participate virtually, but they still showed up every Saturday with smiles on their faces ready to learn with their peers! Because of the pandemic, everyone has had to take different steps to collaborate with others. We, as a people, are moving forward whether from Chicago, East Lansing, Iowa, Texas, or any other places.

Turpināsim uzturēt mūsu latvietību – droši, bet attālināti!

Let us keep our Latvian heritage alive- surely, but safely!

Dārija Baginska

COVID-19 pandēmija Latvijā/COVID-19 in Latvia

Aija Zamura & Lija Lūsis

Bilde augšā: Pirmās COVID vakcīnas Latvijā. First COVID vaccines in Latvia.

What is the COVID-19 situation like now?

Like in so many places around the world, Latvia has been hit hard by the COVID-19 pandemic this winter. Latvia is experiencing a much larger surge now than it did at the beginning of the pandemic. On January 8, there were 1,170 new cases and 17 deaths, bringing the total number of cases to 48,952 and the total number of deaths to 818. A significant portion of the total cases were registered in only the last 14 days: 13,133 of 48,952. As of January 8th, the positivity rate was 10.3% and the death rate was 1.7% of all registered cases. The new fast-spreading variant first discovered in the UK has also been detected in Latvia.

Kāda ir pašreizējā COVID-19 situācīja Latvijā?

Līdzīgi daudz citām valstīm, Latvija pašreiz smagi cieš COVID-19 pandēmījas dēļ. Pandēmija ir daudz tālāk izplatījusies tagad nekā pavasarī, kad Latvijā bija pirmais vīrusa vilnis. 2021. gada 8. janvārī, Latvija reģistrēja 1 170 jaunus COVID-19 gadienus un 17 ar vīrusu saslimuši cilvēki mira. Līdz astotam janvārim, Latvijā bija bijuši 48 952 COVID-19 gadījumi un 818 miruši. Bet liela daļa no registrētiem inficēšanās gadījumiem ir bijuši atklāti tikai pēdējā divu nedēļu laikā: 13 133 no 48 952. Ar astoto janvāri, Latvijā COVID-19 pozitīvo testu gadījumu pret testētāju īpatsvaru sasniedza 10,3% un 1,7% no visiem registrētiem saslimušiem cilvēkiem mira. Diemžēl Latvijā atklāja jauno, lipīgāko vīrusa variantu, ko oriģināli atklāja Lielbritānijā. 

(credit: diena.lv)

What are the current COVID-related restrictions?

In an effort to control the spread, the government declared a state of emergency on Nov. 9, 2020 and has, as of now, extended it until the 7th of February,  2021. There has been a curfew in effect from 10pm to 5am on weekends and holidays since Christmas and is slated to continue until Jan. 25th. The national police and additional military personnel have been deployed in order to enforce the curfew. School for grades 5-12 is being taught remotely and winter break has been extended for grades 1-4 until Jan 25. Shops that do not sell essential items are not permitted to be open until Jan 25th, and most service providers are not allowed to be operational until the same date. President Levits warns that if the situation does not improve, restrictions will be extended and some additional ones may be added.

Kādi ir pašreizēji COVID-19 sastīti ierobežojumi?

Lai palēninātu COVID-19 izplatīšanos, Latvijas valdība pasludināja ārkārtēju situācīju un saistītus ierobēžojumus 2020. gada 9. novembrī, un tie tika pagarināti līdz vismaz 2021. gada 7. februārim. Nedēļas nogalēs un svētkos ir komandantstundas no desmitiem vakarā līdz pieciem rītā un tas turpināsies  līdz vismaz 2021. gada 25. janvārim. Valsts policija un armijas pārstāvi kontrolē komandantstundu ievērošanu. Skolas stundas 5.-12. klasēm turpinās neklātienē un ziemas brīvlaiks 1.-4. klasēm ir pagarināts līdz 25. janvārim. Veikali, kuri nepārdod nepieciešamas preces, nedrīkst atvērties līdz 25. janvārim, un pārsvars pakalpojumu uzņēmumi arī nedrīkst darboties līdz 25. janvārim. Valsts prezidents Levits brīdina, ka ja situācija neuzlabosies, tad ierobežojumi turpināsies un varētu būt papildus ierobežojumi. 

What about the vaccine?

Vaccinations have started in Latvia, but are off to a slow start. The former health minister Ilze Viņķele was replaced due to an inadequate vaccination plan. She was replaced by Daniels Pavļuts who immediately expanded vaccination eligibility to all medical personnel. So far, Latvia has received 23,400 doses of the Pfizer/Biontech vaccine, but as of Jan. 8th, has administered only 5,354 doses. However, the government has confirmed that it ultimately will receive 1.4 million of the 300 million additional Pfizer/Biontech doses purchased by the European Union. Latvia (through the EU) has agreements with 5 different vaccine manufacturers: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, and CureVac. If all of these vaccines are approved, Latvia will receive 4,060,536 doses, which would be enough to vaccinate 2,429,939 people.

Kādas ziņas ir par vakcīnu?

Vakcinēšanās ir sākušās Latvijā, bet temps ir lēns. Bijušo veselības ministri Ilzi Viņķeli nomainīja neapmierinošā vakcinēšanas plāna dēļ. Viņu atvietoja Daniels Pavļuts, kurš uzreiz paplašināja grupu, kurus pirmos vakcinēs, tostarp ieskaitot visus mediķus. Līdz šim, Latvija ir saņēmusi 23 400 devas Pfizer/Biontech vakcīnu, bet līdz 2021. gada 8. janvārim, tikai 5 354 cilvēki bija saņēmuši vakcīnu. Bet valdība ir apstiprinājusi, ka Latvija saņems vēl papildus 1,4 miljonu Pfizer/Biontech devas, kā daļa no ES 300 miljonu devu pirkuma. Latvijai (kā daļa no ES) ir kontrakti ar pieciem vakcīnu ražotājiem: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, un CureVac. Ja visus vakcīnus apstiprina, kā derīgus, Latvija saņems 4 060 536 vakcīnu devas, pietiekam lai potētu 2 429 939 cilvēkus. 

Biešu humuss un kartupeļu pankūkas (Beet Hummus and Potato Pancakes)

Baudiet Larisas Mednes receptes no 2020. gada ALJA Kongresa latviskās virtuves lekcijas!

Enjoy Larisa Medne’s recipes from the 2020 ALJA Kongress Latvian kitchen seminar!

Humuss latviešu gaumē- ar bietēm!

Latvian Style Hummus- with beets!

Sastāvdaļas:

 • 1 15 oz kanna turku zirņu 
 • 2 ēdamkarotes tahini 
 • ½ ēdamkarote kumins, malts 
 • 2-3 ķiploka daiviņas, smalki sakapātas
 • 1 citrona miza un sula
 • ½ krūze sakapātas dilles 
 • 1 liela vai 2 vidēja lieluma bietes, nomazgātas 
 • 1/4 krūze olīveļļas (mazliet bietei, lielākā daļa hummus pašam) 
 • sāls un pipari pēc garšas 
 • Chickpeas (1 15oz can)
 • Tahini (2 tablespoons)
 • Cumin (½ tablespoon)
 • Garlic (2-3 cloves)
 • Juice and zest of one lemon
 • Dill (about ½ cup) (half when mixing everything together; other half on the final product)
 • 1 large beet or 2 medium-sized beets
 • Olive oil (¼ cup) (a bit for the beet, more for the hummus)
 • Salt and pepper to taste

Nepieciešamas virtuves ierīces:

 • Virtuves kombains
 • Cepšanas panna
 • Rīve
 • Dēlis
 • Virtuves nazis
 • Mēramās karotes un krūze
 • Alumīnija folijs

Necessary kitchen tools:

 • Food processor
 • Baking sheet
 • Grater
 • Cutting board
 • Knives
 • Measuring spoons and cups
 • Aluminum foil 

Norādījumi:

 1. Krāsni silda līdz 375 grādiem. 
 2. Bietei nogriež zaļumus un stiebru. Uzlej olīveļļu, sāli un piparu un ietin cieši alumīnija folijā. Cep krāsnī uz pannas 45 līdz 60 minūtes vai kāmēr var viegli iedurt dakšu vai nazi. Kad bietes atdzisušas, nomizo. Ceptas bietes var uzglabāt ledusskapī apmēram 24 stundas. 
 3. Citronam norīvē mizu ar smalku rīvi un paliek sānus.
 4. Turku zirņu kannai nolej škidrumu. (Var arī taupīt šķidrumu lai atvietot olu turpmākās vegānu receptēs. Var lietot cepšanā vai taisīt “bēzes” vai “zefīrus” vegānu stilā!) 
 5. Ja bietes ir lielākas, sagriež uz pusēm vai ceturtdaļām. 
 6. Turku zirņus, tahini, kuminu, ķiploku, citrona mizu, pusi no dillēm, bietes un olīveļļu ieliek virtuves kombainā. 
 7. Pieber sāli un piparu pēc garšas. 
 8. Uzmanīgi iespeiž, lai sēklas neiekrīt, citrona sulu virtuves kombainā. 
 9. Kombinē kamēr maisījums ir gluds. 
 10.  Pēc garšas pieliek vēl sāli, piparus, dilles, vai citas garšvielas. 
 11.  Ieliek bļodā vai citā kārbā. 
 12.  Pārkaisa ar pārejām dillēm.

Tas viss! Var baudīt ar svaigiem gurķiem, burkāniem, čipšiem, maizi vai krekeriem. Lai labi garšo!

 1. Preheat the oven to 375 degrees. 
 2. Cut off the beet leaves and stems. Pour olive oil on the beets and season with salt and pepper. Wrap tightly in aluminum foil. Bake for 45 to 60 minutes or until the beet is soft and you can easily stick a fork or knife into it. Let it cool, then peel. You can keep the beets in the refrigerator for about 24 hours.
 3. Zest the lemon with a grater and put it to the side. 
 4. Drain liquid from chickpeas. (You can also keep the liquid to use as an egg replacement in other recipes. Can be used for baking or making “bases” or “marshmallows” in the vegan style!) 
 5. If beets are large, cut them in half or fourths.
 6. Combine the chickpeas, tahini, cumin, garlic, lemon zest, half of the dill, beets, and olive oil in the food processor. 
 7. Add salt and pepper to taste. 
 8. Squeeze lemon juice into the food processor. Make sure no seeds fall in. 
 9. Blend until the mixture is smooth.
 10. Taste and add more salt, pepper, dill, or other seasoning if you feel you need to.
 11. Put the hummus into a bowl, adding the remaining dill to spruce up your presentation if you wish.

That’s all! Tastes great with fresh cucumbers, carrots, chips, bread, or crackers. Enjoy your hummus!

Kartupeļu pankūkas ar vegānu izvēli

Potato pancakes with a vegan option

Sastāvdaļas:

 • 1 mārciņa kartupeļu, nomazgāti 
 • 1 vidēja lieluma balts sīpols (var lietot mazāk vai vairāk pēc garšas)
 • 1 ēdamkarote ķiploku pulvera 
 • 1/2 tējkarote paprikas 
 • 1 ola vai 1 ēdamkarote linsēklu pulvera un 2.5 ēdamkarotes ūdens (vegānu variantam) 
 • 1/4 krūzes miltu, vairāk ja vajadzīgi
 • sāls un pipari pēc garšas 
 • ¼ krūze olīveļļas
 • 1 lb potatoes
 • 1 medium sized white onion (more or less, to taste)
 • 1 tablespoon garlic powder
 • ½ teaspoon paprika
 • 1 egg (vegan variation: 1 tablespoon ground flaxseed with 2.5 tablespoons water)
 • ¼ cup flour (more, if necessary)
 • Salt and pepper to taste
 • ¼ cup olive oil

Nepieciešamas virtuves ierīces: 

 • Rīve
 • Panna
 • Paliela bļoda
 • Mēramās karotes un krūze
 • Virtuves dvielis ar sīku audumu, marle, vai sietiņš
 • Papīra dvieļi

Necessary kitchen tools:

 • Grater
 • Nonstick pan
 • Medium-sized or large bowl
 • Measuring spoons and cup
 • Kitchen towel, cheesecloth, or strainer
 • Paper towels

Norādījumi:

 1. Nomizo kartupeļus un sīpolu. 
 2. Ierīvē kartupeļus bļodā. Uzdrupini aptuveni pusi tējkarotes sāli un samaisi kopā.  
 3. Uzliek kartupeļu un sāls maisījumu uz dvieļa, marles vai ieliek sietiņā. Izspiež mirtumu no kartupeļiem un atstāj virs izlietnes vai bļodas lai pārējais šķidrums iztek, apmēram 10 minūtes. Jo vairāk mitrums izspiests, jo kraukšķīgākas pankūkas. 
 4. Sarīvē sīpolu un atstāj bļodā. 
 5. Ja lietos linsēklu olu, samaisa vienu ēdamkaroti linsēklu pulveri ar 2.5 ēdamkarotēm ūdeni un atstāj uz aptuveni 10 minūtēm, lai sabiezē.
 6. Kad kartupeļi vairs nesatur daudz mitruma, ieliek bļodā ar sīpoliem. 
 7. Pieliek ķiploku pulveri, papriku, olu vai linsēklu “olu”, miltus, sāli un piparus. Samaisa visu kopā. Ja maisījums nesalīp kārtīgi kopā, pieliek klāt vairāk miltus. Maisījumam vajadzētu būt tā kā “mīkla”. 
 8. Uzsilda pannu uz plīts un ielej eļļu. Kad eļļa ir pietiekami karsta, pieliek apmēram ¼ krūzi kartupeļu maisījumu, izveidojot pankūkas formu. Cep apmēram 5 minūtes uz katras puses, vai kamēr pankūka ir brūna abās pusēs. 
 9. Izcepto pankūku liek uz papīrdvieļa pārklātu sķīvi, lai uzsūktu atlikušo eļļu.
 10.  Turpina cept pārējās pankūkas tādā pašā veidā,  pielejot klāt vairāk eļļas, ja vajadzīgs. 

Labi garšo ar dillēm, skābo krējumu vai pikantu mērci. Vienalga ko tu vēlies! Lai labi garšo!

 1. Peel potatoes and onion.
 2. Place the grater on top of the bowl and shred the potatoes. Sprinkle about ½ teaspoon of salt on top and mix. 
 3. Put the potato and salt mixture on the towel/cheesecloth, or in strainer. Squeeze out the excess moisture from the potatoes and let sit above the sink or bowl for about 10 minutes. The more moisture that can be removed from the potatoes, the crispier the pancakes. 
 4. Shred the onion. 
 5. If using, prepare the flax egg by mixing flaxseed and water, and let sit for 10 minutes to thicken. 
 6. When the potatoes are dry, put them in the bowl with the onions. 
 7. Add garlic powder, paprika, egg or flax egg, flour, salt, and pepper. Mix and add more flour until the mixture resembles a dough. 
 8. Heat a pan on the stove and add oil. When hot, add about ¼ cup of the potato mixture to the pan and shape into a pancake. Cook for about 5 minutes on each side until golden brown. 
 9. Place the finished pancakes on a plate with a paper towel to soak up excess oil. Finish cooking the rest of the pancakes. Add oil to the pan as necessary. 

Serve with dill, sour cream or hot sauce! However you please! Enjoy!

Ziemassvētku rūķīšu saraksts

ALJA Ziņas Christmas Wish List

Ziemassvētki tuvojās! Jā jūs meklējat, kur nopirkt latviešu preces un dāvanas, tad mēs jums palīdzēsim! 

Nav jāmeklē tālāk- te ir mūsu vismīļākie Interneta veikali! Meģināsim atbalstīt latviešus šajā Ziemassvētku laikā.

Christmas is coming up! If you are looking for places to buy Latvian presents, then we are here to help!

No need to look further, here are our favorite webstores. Let’s try and support Latvians and their stores this Christmas.

 1. http://alja.org/shop 

2. http://www.maijarebecca.com/

 1. https://www.etsy.com/shop/InkDesignLV 
 1. https://www.etsy.com/shop/SproutingBaltic 

 1. https://www.etsy.com/shop/BalticVibes
 1. https://www.etsy.com/shop/MyLittleHandicrafts

 1. https://www.etsy.com/shop/SimplyWhiteTshirts 
 1. https://www.etsy.com/shop/BalticJewelryLatvia
 1. https://www.etsy.com/shop/HobbywoolRiga
 1. https://www.etsy.com/shop/LoudLatvian
 1. https://aleksvizulis.com
 1. https://www.etsy.com/shop/Vilkspottery

Mēs iesakam nopirkt šos dārgumus visai ģimenei.

We recommend buying these gems for the whole family.

2020. gada ALJA Kongress

2020. gada ALJA Kongresā, no 23. novembra līdz 28. novembrim, ALJA valde, biedri, un citi satikās virtuāli izmantojot Zoom. Pirmdienas vakarā Nikolajs Pone un Krišs Putniņš runāja ar Kārli Druvu. Otrdien Larisa Medne mums mācīja gatavot biešu hummus, kartupeļu pankūkas, un gurķu salātus. Trešdien Daiga Cera pārrunāja dziesmu grāmatas Līksmības Zizļa rediģēšanu ar Imantu Nīgali. Sestdien un svētdien valde un biedri satikās pārrunāt pagājušā gada darbību, balsot par rezolūcijām, un ievēlēt jauno valdi. Mūsu 68. Kongresa darbu kārtība ir pieejama te. Annelī Ramoliņa un Liāna Berkolda saņēma 2020. gada ALJA Kongresa stipendijas un rakstija par viņu Kongresa pieredzi. 

The 2020 ALJA Kongress occurred during the last week of November. ALJA board, members, and others met virtually through Zoom. On Monday, Nikolajs Pone and Krišs Putniņš talked with Kārlis Druva. On Tuesday, Larisa Medne taught us how to make beet hummus, potato pancakes, and a cucumber salad. On Wednesday, Daiga Cera discussed the revision process of the sing book “Līksmības Zizlis” with Imanta Nīgale. Everyone met on Saturday and Sunday to discuss last year’s accomplishments, vote on new resolutions, and elect a new board. Our 68th Kongress’ minutes are available here. Annelī Ramoliņa and Liāna Berkolda recieved 2020 ALJA Kongress stipends and they wrote about their Kongress experience. 

Šogad kongress bija citādāks jo pandēmijas dēļ bija pilnīgi virtuāli. Būtu bijis ļoti jauki visus redzēt klātienē, bet man liekās, ka izdevās ļoti labi uz Zoom. Man ļoti patika dzirdēt par visām rezolūcijām un pozīcijām. Es ceru nākamgad būt padomē vai kādā citā pozīcijā, lai vairāk iesaistīties ALJA darbībā! Es ceru, ka nākamajā gadā tur varēs būt vairāki pasākumi, kur es varēšu piedalīties, un cerams, ka Kongress notiks klātienē. Es domāju, ka ALJA valde ļoti labi sagatavojās šī gada kongresam un man likās, ka vēlēšana izdevās ļoti labi. Nevaru sagaidīt nākamo gadu, lai redzēt ko ALJA paveic, un, lai mēs varam atkal visi būt kopā.

 • Annelī Ramoliņa

Šogad, Kongress bija ļoti citādāks nekā ir bijis pagājušos gados. Diemžēl, mēs nevarējām satikties personīgi un visām lekcijām bija jānotiek caur Zoom. Tomēr, man bija ļoti interesanti redzēt cilvekus kurus es pazīstu vadot viņa pašu intervijas, un man sevišķi patika Larisas Mednes vegānu cepšanas vakars. Jo es dzīvoju rietumkrastā, pamosties sapulcēm bija grūti laika maiņu dēļ, bet kad beidzot uzmodos, tās bija ļoti saistošas un jutās it kā mēs visi sedējām tanī pašā istabā un pārrunājām šī gada rezolūcijas. Kaut gan tradicionālās Kongresu muļķības šogad nebija, domāju, ka ALJA rīkoja ļoti interesantas lekcijas un pievilcīgu pilnsapulci. Es nevaru sagaidīt satikties ar draugiem atkal nākamgad savā mājas pilsētā!

 • Liāna Berkolda

This year’s Kongress was different than usual because everything was completely virtual due to the pandemic. It would’ve been really nice to see everyone in person, but I think that it ended up working out really well over Zoom. I really liked to hear about all the resolutions and positions. Next year, I hope to be on the council or run for another position so I can get more involved with ALJA! I also hope that we can have more events and that Kongress can be more normal. I think that the ALJA board was really well prepared for this year’s Kongress and the elections for the new board went really well. I can’t wait until next year to see all that ALJA does and be together again in person. 

 • Annelī Ramoliņa

This year, Kongress was very different than it has been in the past few years. Sadly, we couldn’t meet in person and all lectures/seminars had to happen over Zoom. Even so, it was really interesting to see familiar faces leading their own lectures. I really liked Larisa Medne’s vegan cooking lecture. Because I live on the west coast, waking up for the conferences was really hard because of the time change, but, when I finally got up, they were very engaging which made it feel like we were all sitting in the same room discussing this year’s resolutions. Although the traditional Kongress antics couldn’t happen this year, I think that ALJA organized really interesting lectures and conferences. I can’t wait to see everyone again in my hometown next year for LA Kongress!

 • Liāna Berkolda