Dubultpilsonība

 1. Latvijas Pilsonības Pieprasīšana pēc 2013. gada 1. oktobra
 2. Information Regarding the Process of Requesting Latvia Citizenship as of October 1, 2013
 3. Nepieciešamie dokumenti
 4. Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes mājaslapa

LATVIJAS VĒSTNIECĪBA ASV

LATVIJAS PILSONĪBAS PIEPRASĪŠANA PĒC 2013. GADA 1. OKTOBRA


Lai pieprasītu Latvijas pilsonību Jums vispirms ir jāizvēlas viens no pamatojumiem pilsonības pieprasīšanai:

 1. Trimdinieki un viņu pēcteči, kuri dzimuši (un dzims) līdz 2014.gada 1.oktobrim
  Pilsonību var prasīt Latvijas pilsoņi, kuriem bija Latvijas pilsonība 1940.gada 17.jūnijā un kuri devās trimdā bēgot no okupācijas un pameta Latviju laikposmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam un minētā iemesla dēļ neatgriezās Latvijā, kā arī viņu pēcnācēji, kuri dzimuši līdz 2014.gada 1.oktobrim. Var saglabāties dubultpilsonība ar jebkuru citu valsti!
 2. Jūsu dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis
  Šajā gadījumā Jums drīkst izveidoties dubultpilsonība ar Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsonību vai Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonību (bērniem drīkst izveidoties dubultpilsonība ar jebkuru valsti, taču līdz 25 gadiem būs jāizdara izvēle).
 3. Jūs esat etniskais latvietis vai līvs
  Pieprasot pilsonību, pamatojoties ar etnisko izcelsmi, būs jākārto valodas eksāmens Latvijā! Var saglabāties dubultpilsonība ar jebkuru citu valsti!

Dokumenti, kas jāiesniedz:

 1. Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni
 2. Personu apliecinošs dokuments (pase vai cits ID)
 3. Dzimšanas apliecība (ASV dzimušajiem tā jāapliecina ar Apostille)
 4. Laulības apliecība vai laulības šķiršanas dokuments (ASV izdotie dokumenti jāapliecina ar Apostille)
 5. Bērnu dzimšanas apliecības (ASV dzimušajiem tās jāapliecina ar Apostille)
 6. Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību (skatīt zemāk redzamossarakstus)
 7. Nodevas par dokumentu pārsūtīšanu (60 USD, money order only, made out to the „Embassy of Latvia”).

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību kā trimdiniekam vai tā pēctecim:

 1. Trimdinieka pirmās Latvijas brīvvalsts pase vai cits dokuments (piemēram, dzimšanas apliecība ar norādītu pavalstniecību), kas apliecina Latvijas pilsonību uz 1940.gada 17.jūniju
 2. Rakstisks apliecinājums, ka trimdinieks pameta Latviju, glābdamies no okupācijas un minētā iemesla dēļ neatgriezās Latvijā
 3. Trimdinieka pēcnācējiem – radniecību apliecinoši dokumenti ar trimdinieku.

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību pamatojoties uz faktu, ka dzimšanas brīdī viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis:

 1. Vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis, pases kopija
 2. Dokuments par atteikšanos no tās valsts pilsonības, ar kuru nav atļauta dubultpilsonība (bērniem līdz 18 gadu vecumam nav jāatsakās no citu valstu pilsonības)
 3. Dokumentārs apliecinājums, ka nav citas valsts pilsonis. Šis dokuments jāiesniedz tikai tiem, kuri pieprasa pilsonību kā Latvijas pilsoņi uz 1940.gada 17. Jūniju vai to pēcnācēji.

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību uz etniskās izcelsmes pamata:

 1. Dokuments, kas apliecina priekšteču dzīvesvietu Latvijas teritorijā laika posmā no 1881.gada līdz 1940.gada 17.jūnijam
 2. Radniecību apliecinoši dokumenti ar šo priekšteci
 3. Dokuments, kas apliecina tautību (ja nevar pierādīt savu tautību, tad vecāku vai vecvecāku)
 4. Dokuments par valodas prasmes pārbaudes nokārtošanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt personīgi Latvijas vēstniecībā Vašingtonā vai arī nosūtot tos pa pastu uz vēstniecību, konsulārā nodeva 60 USD jāpievieno Money order (pay to: Embassy of Latvia).

Jāiesūta vai nu dokumentu oriģināli vai apliecinātas dokumentu kopijas (pases kopija nav jāapliecina). ASV izdoti dokumenti obligāti jāapliecina ar Apostilli.

Dokumentu oriģinālus vēstniecībā nokopēs un oriģinālus nosūtīs atpakaļ. Dokumentu oriģinālu atpakaļ nosūtīšana ar US Postal Services ierakstītu sūtījumu maksā 10 USD, ar Federal Express 30 USD.

Ja iesūtāt dokumentu kopijas, tad tās vispirms jāapliecina notariāli (Public notary) un tad vēl Office of the Secretary of State jāuzliek Apostille. Dokumenti pa pastu jāsūta: Embassy of Latvia, 2306 Massachusetts Avenue NW, Washington DC 20008. Pilsonības pieprasījuma dokumenti tiks pārsūtīti uz Latviju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kura ir atbildīgā institūcija pilsonības lietās. Jūs iesniegtie dokumenti tiks izskatīti likumā noteiktajā laikā (viena mēneša laikā Latvijas pilsoņu bērniem, četru mēnešu laikā trimdiniekiem un viena gada laikā etniskajiem latviešiem un līviem). Gadījumā, ja nebūsiet iesūtījuši visus nepieciešamos dokumentus, tad pilsonības piešķiršanas process var tikt pagarināts līdz brīdim, kad tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi, lūdzam Jūs meklēt atbildes vēstniecības mājas lapā http://www.latvia-usa.org vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/. Ņemot vērā ārkārtīgi lielo interesi par pilsonības iegūšanu, brīdinām, ka vēstniecības atbildes uz e-pastā iesūtītiem jautājumiem var prasīt ilgāku laiku nekā parasti.


EMBASSY OF LATVIA

INFORMATION REGARDING THE PROCESS OF REQUESTING LATVIA CITIZENSHIP AS OF OCTOBER 1, 2013


In order to request Latvian citizenship you first need to select one of the categories which justifies your eligibility for citizenship because different rules apply for each category:

 1. Exiles (those who were forced to leave Latvia between June 17, 1940 and May 4, 1990 due to foreign occupation) and their descendants who were born (and will have been born) by October 1, 2014
  Latvia citizenship can be requested by those who were citizens of Latvia on June 17, 1940 and who fled occupation and left Latvia between June 17, 1940 and May 4, 1990, and for this reason did not return to Latvia, as well as their descendants, who will be born by October 1, 2014. Dual citizenship is allowed with any other country!
 2. At the time of your birth at least one of your parents was a citizen of Latvia
  In this case dual citizenship is allowed for those who are citizens of the member states of the European Union, the European Free Trade Association (EFTA), NATO or if you are a citizen of Australia, Brazil or New Zealand (children are eligible for dual citizenship with any country, but at age 25 will have to make a choice).
 3. You are an ethnic Latvian or Liv
  In requesting citizenship based on your ethnic origin you will be required to pass a language exam in Latvia. You are allowed to maintain dual citizenship with any other country!

List of documents which must be submitted:

 1. Application letter with a request to grant you Latvian citizenship
 2. An identifying document (passport or other ID)
 3. Birth certificate (for those born in the U.S. the birth certificate must be certified with an Apostille authentication from the state in which the document was issued)
 4. Marriage certificate or divorce decree (U.S. issued documents must have an Apostille authentication)
 5. Birth certificates of children (for those born in the U.S. the birth certificate must have an Apostille)
 6. Documents that support your eligibility for citizenship (see below)
 7. Consular fee 60 USD (money order only, made out to the „Embassy of Latvia”), payable only if you send your documents to Embassy.

Documents that prove your eligibility for citizenship as an exile or as a descendent of an exile:

 1. The exile’s passport from Latvia’s first period of independence or other document that affirms citizenship of Latvia on June 17, 1940.
 2. A written statement that the person fled Latvia to escape occupation
 3. Descendants of exiles must provide documents confirming their relationship to the exile.

Documents which prove your eligibility of acquiring citizenship based on the fact that at the time of your birth, one of your parents was a citizen of Latvia:

 1. Copy of your parents Latvian passport
 2. A document proving that citizenship of the country which does not allow dual citizenship has been renounced (children under the age of 18 do not have to renounce the citizenship of another country)
 3. A document proving that you are not a citizen of another country. This document must be submitted only by those who are requesting citizenship based on being a Latvian citizen on June 17, 1940 or their descendants.

Documents that confirm the eligibility of acquiring citizenship based on ethnic origin:

 1. Document that confirms your ancestor’s place of residence in Latvia’s territory between 1881 and June 17, 1940.
 2. Documents proving your relationship to this ancestor
 3. Documents confirming your ethnic background (if you cannot prove yours, then documents confirming that of your parents or grandparents, for example, passports, birth/marriage certificates etc.)
 4. Document confirming that you have passed the language examination in Latvia.

Documents can be submitted in person to the Embassy of Latvia in Washington, D.C. or can be mailed to the Embassy. If you submit your application to the Embassy (in person or by mail), there is 60 USD fee to be paid (money order only, made out to the „Embassy of Latvia.”). Submitted documents must be originals or authenticated copies of documents. Document originals issued by the U.S. must have an Apostille authentication. If you submit copies of documents, they must first be notarized; second, they must have an Apostille affixed by the Office of the Secretary of State.

The Embassy will make copies of the originals and send the originals back to you. The fee for the return of documents via the U.S. Postal Service certified mail is $10.00; for return by Federal Express: $30.00 (money order only, made out to the „Embassy of Latvia.”). Documents should be sent to: Embassy of Latvia, 2306 Massachusetts Avenue NW, Washington DC 20008.

Your citizenship application and supporting documents will be forwarded to the Office of Citizenship and Migration Affairs in Latvia, which is the authority responsible for citizenship matters. Your documents will be processed in: one month for children of citizens of Latvia; in 4 months for exiles, in one year for ethnic Latvians and Livs). In case all necessary documents have not been submitted in their entirety, the process of granting citizenship can be extended.

For additional questions please see the Embassy of Latvia website: http://www.latvia-usa.org or website of the Office of Citizen- ship and Migration Affairs http://www.pmlp.gov.lv/en/home/citizenship/. Taking into account the large number of inquiries regarding the acquisition of Latvian citizenship, we are advising that responses to questions submitted by e-mail may take longer than usual.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni/Application letter with a request to grant you Latvian citizenship:
Pilsonības reģistrācijas lūgums

Rakstisks apliecinājums, ka trimdinieks pameta Latviju, glābdamies no okupācijas/A written statement that the person fled Latvia to escape occupation:
Trimdinieka apliecinājums


KUR VAR SAŅEMT PAPILDUS INFORMĀCIJU?

Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes mājaslapā.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s