COVID-19

ZOOMēsim uz KBLS! (Let’s ZOOM to KBLS!)

Mani sauc Dārija Baginska un esmu no Čikāgas, bet pašlaik studēju Mičiganas Štatu Universitātē, Austrumu Lansingā. Es studēju pamatskolas izglītību un koncentrējos “Language Arts” un TESOL, “Teaching English to Speakers of Other Languages”. Kopš manas bērnības, esmu turējusi izglītību tuvu pie sirds. Es pateicos maniem skolotājiem, gan latviešu, gan amerikāņu skolās, jo viņi man palīdzēja atrast savu dedzību mācot. Pirms trim gadiem es absolvēju Krišjāņa Barona Latviešu Skolu, kurā es jau trīs gadus esmu skolotāja. Sakarā ar pandēmiju, mūsu skolas gads ir noticis attālināti lietojot ZOOM platformu. Tas man deva iespēju atgriezsties kā skolotājai no tālienes, un par to pateicos.

My name is Darija Baginska and I’m from Chicago, but I’m currently studying at Michigan State University in East Lansing. I am studying primary education with a concentration in “Language Arts” and TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages. Since childhood, I have always held education close to my heart. I am thankful for my teachers in both American and Latvian schools because they helped me discover my love for teaching. Three years ago, I graduated from Krišjāņa Barona Latvian School where I have since been a teacher. With the pandemic, we have been using Zoom to have a virtual school year. This has given me the opportunity to come back as a teacher even though I do not live in Chicago and for that I am grateful.

Pirms 70 gadiem, Krišjāņa Barona Latviešu Skola bija dibināta Čikāgā. Pa visiem šiem gadiem, skola nekad nav noturējusi klases virtuāli. Šis skolas gads ir bijis pavisam savādāks skolai, skolotājiem, un arī skolēniem. Šogad es esmu viena, no trešās klases skolotājām. Mēs tiekamies lietojot ZOOM katru sestdienu uz divām stundām. No skolas gada sākuma, pārsvarā klašu stundas bija jāmāca un jāmēģina daudzas jaunas lietas, jo kas strādāja iepriekšējos gados ne vienmēr darbojās virtuāli. Šis ir redzams ar darbu, ko skolotājiem ir jāsagatavo ārpus klases. Iepriekšējos gados, varējam sagatavot materiālus samērā ātri. Tagad mums paiet ilgāks laiks, jo ir daudzi materiāli, kas ir jāizsūta skolēniem vai vecākiem pirms stundām.

Chicago’s Krišjāņa Barona Latvian School was founded 70 years ago. Throughout its history, classes have never been held virtually. This year has been completely different for the whole school, its teachers, and its students. This year, I am one of the teachers for the third grade class. We meet using Zoom every Saturday for two hours. From the beginning of the school year, we had to try and teach a lot of new things because what had worked previously could not be applied to our new situation. This is most evident through the amount of work we, as teachers, have to do outside of class. Before, we could prepare materials somewhat quickly. Now, it takes us longer because there are more materials that we have to send our students and their parents before class.

Pirmā semestrī, man bija daži šķēršļi, kas lika man gudrot – kā tikt galā. Skatoties atpakaļ, par to esmu ļoti lepna, jo zinu tās pūles man palīdzēs kļūt par labāku skolotāju, speciāli, ja satikšu citus šķēršļus nākotnē. Pirmkārt, šis skolas gads man pavisam mainīja iespēju veidot personālas attiecības ar skolēniem, jo neesam vienā kopīgajā klašu telpā. Arī bija diezgan grūti, ka es nebiju Čikāgā, kur galvenokārt mani bērni pa gadu atrodās. Pēc dažām stundām, es ievēroju cik daudz vairāk man būs jāpiestrādā uzturēt šīs attiecības. Tas notikās runājot ar skolēniem par viņu ikdienām, un ne tikai klašu materiāliem. Lietojot ZOOM, es iemācījos vairāk par katru bērnu. Es labāk sapratu viņu valodas spējas un arī viņu intereses. Šis man palīdzēja sarunāties, mācīt, un iesaistīt skolēnus, jo viņiem patika, kad mēs aptvērām personīgu informāciju.

In the first semester, I went through a lot of obstacles that pushed me to think about how to get through this year. Looking back, I am really proud of how I managed because I know those efforts will help me become a better teacher, especially when other obstacles surface. Firstly, this school year has completely changed the personal relationships that I am able to have with my students because we are unable to be together in one classroom. It was also hard because I am not currently living in Chicago, where most of my students are from. After a couple of classes, I realized how much harder I would have to work to maintain those kinds of relationships with the kids. This meant talking to the students about life rather than just school materials. Using Zoom, I learned more about every kid. I was able to better understand their language abilities and their personalities. This helped me engage them in learning and hold their interest because they like when we incorporate our own personal contexts.

Otrukārt, es ievēroju skolēnu koncentrācijas robežas. Jaunākiem skolēniem ir grūtāk piestrādāt pie uzdevumiem ilgāku laiku un koncentrēties uz vienu priekšmetu. Tādēļ, mums bija jāpiestrādā un jāsameklē vidējo punktu, kurš atļauj viņiem vislabāk mācīties. Skolas diena ir tagad īsāka. Satiekamies tikai uz divam stundām, kur parasti mums bija aptuveni piecas stundas. Ar ZOOM ir ļoti svarīgi, ka mēs visi esam gatavi un pilnīgi iesaistīti stundas laikā. Pārsvarā skolēni šo saprot un ierodās laicīgi uz stundām ar gataviem materiāliem! Šāda piedalīšanās palīdz bērnu mācībām. Tamdēļ, kad skolas dienas ir īsākas, skolēni ļoti priecājās. Ticiet vai ne, arī skolotāji ir laimīgi par to. Ar īsāku skolas dienu, mums ir ciešāks fokuss. Skolēniem ir mazāk jautājumu, sakarā ar kas ir un nav svarīgs.

Secondly, I realized how important it is to consider concentration spans of children. Younger students have a harder time working or concentrating for long periods of time on one subject. For this reason, we had to work and find a middleground that would allow the kids to learn best. School days are now shorter. We only meet for 2 hours instead of the usual 5 hours. With Zoom, it is really important that we are all ready and fully engaged during class time. Most students understand this and show up on time to classes ready with their materials. This participation helps with their learning. Therefore, when school days are shorter, the students are happier. Believe it or not, teachers are also happy about that. With shorter school days, we have a sharper focus. Students typically have less questions about what is or isn’t important.

Starp citu, es domāju vislabākie un izpalīdzīgākie ieteikumi ir nākuši no skolēnu vecākiem. Bez viņu atbalsta, šis gads nebūtu gājis tik gludi. Viņi ir tie, kuri patiešām palīdzēja ZOOM sadarbībām izveidoties. Skatoties uz bērniem, es zinu, ka bija grūti sākumā piedalīties virtuāli, bet viņi ieradās katru sestdien ar smaidiem uz sejām, lai mācīties kopā ar klases biedriem! Pandēmijas laikā visiem ir bijis jāņem savādāku soli lai piestrādātu kopā ar citiem. Mēs, kā tauta, turpinam uz priekšu, vai no Čikāgas, Austrumu Lansingas, Iovas, Teksasas, jeb citas mājas pilsētas.

Besides what I’ve already mentioned, I think the best and most helpful things have come from the parents of our students. Without their support, this year would not have gone as well or as smoothly. They are those that really help our Zoom classes run efficiently. When I think about the kids, I know that it was hard for them in the beginning to participate virtually, but they still showed up every Saturday with smiles on their faces ready to learn with their peers! Because of the pandemic, everyone has had to take different steps to collaborate with others. We, as a people, are moving forward whether from Chicago, East Lansing, Iowa, Texas, or any other places.

Turpināsim uzturēt mūsu latvietību – droši, bet attālināti!

Let us keep our Latvian heritage alive- surely, but safely!

Dārija Baginska

Universitāte Pandēmijas laikā (COVID University) (4!)

Šonedēļ mēs dalījāmies ar iespaidiem par universitātes dzīve COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Pedejā dienā stāstīsim par Alabamas universitāti, kur Aija Ābele mācās.

University of Alabama

Alabamā studentiem jāpārbauda divu nedēļu laikā pēc atrašanās universitātes teritorijā, bet tas ir vienīgais nepieciešamais pārbaudījums. Tiek veikti daži izlases testi, bet pretējā gadījumā jums ir jāparāda simptomi, lai iegūtu vēl vienu testu. Ir pieejama bezmaksas pārbaude un citas klīniskās pārbaudes, varat iesniegt savus rezultātus skolai. Ja rezultāts ir pozitīvs, jūs uz 10 dienām dodaties uz izolācijas kopmītni, kur medmāsa jūs pārbaudīs un pārvērtēs. Ja jūs dzīvojat ārpus universitātes teritorijas, jums ir pašizolācija, un jums būs cilvēks, kurš pēc 10 dienām jūs atbrīvotu. Alabamas universitāte izmanto applikācijas, lai sekotu studentu temperatūrai, simptomiem un iespējamajam iedarbības stāvoklim.

Aijai katru otro nedēļu klātienē ir viena laboratorija, kas seko hibridizētam modelim. Viņai ir viena klātienes lekcija, kas tika pārvietota uz lielu auditoriju, un universitāte ierobežo atļauto cilvēku skaitu lekciju zālēs. Citi piesardzības pasākumi ietver “plexiglass” uz visiem galdiem, galdu atstarošanu un “soda kastes”, kur profesoriem ir atļauts novilkt maskas, lai runātu lekciju laikā.

Alabamas universitāte ir noteikusi 14 dienu moratoriju visiem personīgajiem studentu pasākumiem, un policija ir arestējusi cilvēkus, kuri ir vairāk nekā 10 cilvēku grupās. Pēc nesenā COVID lietu skaita palielināšanās Tuscaloosa pilsētā tika slēgti visi bāri. Tomēr lielākā daļa cilvēku valkā maskas, un, visticamāk, viņus mudina iespēja rīkot futbola sezonu. Šķiet, ka komunikācija starp universitāti un studentiem ir laba.

Lielākā daļa kopmītņu ir “suite” stila, tāpēc cilvēkiem ir savas istabas un koplietošanas vannas istaba ir tikai ar dažiem cilvēkiem. Cilvēkiem, kas dzīvo “suite”, ir jātīra vannas istabas. Studenti nevar apmeklēt citus kopmītnēs un koplietošanas telpas drīkst izmantot tikai tie, kas dzīvo kopmītņu ēkā. Maskas ir nepieciešamas ārpus jūsu komplekta.

Pirmkursnieku orientēšanās un korporācijas notikumi bija virtuāli. Pirms ierašanās universitātes teritorijā divas nedēļas nācās pašizolēties. Visas maltītes tika pagatavotas korporācijas namā, lai cilvēkiem nebūtu jāiet ārā ēst. Klātienes korporācijas aktivitātes bija ļoti ierobežotas. Tikai valde drīkstēja apmeklēt klātienes pasākumus, kuros tika aicināti jaunie korporācijas biedri.

Aija universitātes teritorijā jūtas droši istabas biedru dēļ. Viņas istabas biedri ir uzmanīgi un cerīgi.

In Alabama, students must get tested within two weeks of being on campus, but this is the only required test. Some random tests are administered, but otherwise you have to show symptoms to get another test. Free drive-through and other clinical testing is available, and you can file your results with the school. If you test positive, you go to an isolation dorm for 10 days, where you will be checked on and reevaluated by a nurse. If you live off campus, you must self isolate and will have a case worker who checks in to clear you after 10 days. The University of Alabama uses apps to keep track of students’ temperatures, symptoms, and potential exposure status. 

Aija has one lab in person every other week that follows a hybridized model. She has one in person lecture that was moved to a large auditorium, and the university restricts the number of people allowed in lecture halls. Other precautions include plexiglass on all tables, spacing out desks, and “penalty boxes” where professors are allowed to take off masks to speak during lectures.

The University of Alabama has placed a 14-day moratorium on all in-person student events and police have been arresting people who are in groups of more than 10. All bars have been shut down in Tuscaloosa following a recent spike in COVID cases. However, most people wear masks, and are likely encouraged by the possibility of having a football season. Communication between the university and the students seems to be good. 

Most of the dorms are suite-style, so people have their own rooms and share a bathroom with only a couple other people. The people who live in the suite must clean their bathrooms. Students cannot visit others in the dorms and only those who live in the dorm building may use the common areas. Masks are required outside of your suite. 

Freshmen orientation and rush events were virtual. You had to self-isolate for two weeks before coming to campus. All meals were made in the sorority house so that people wouldn’t have to go out to eat. In-person rush events were very limited. Only people on the executive board were allowed to attend in-person events welcoming the new recruits. 

Aija feels safe on campus because of the people that she lives with. Her roommates are careful and hopeful.

UNIVERSITĀTE PANDĒMIJAS LAIKĀ (COVID UNIVERSITY) (2)

Šonedēļ dalīsimies ar iespaidiem par universitātes dzīvi COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Šodien stāstīsim par Skidmore College (atrodās Nujorkā), kur Annelī Ramoliņa un Vilnis Pūris mācās. 

This week we will share some observations about how university life during the COVID-19 pandemic looks different on campuses around the country. Today you can read about Skidmore College where Annelī Ramoliņa and Vilnis Pūris study.

Skidmore College

Ņujorkā visiem studentiem un skolotājiem reizi nedēļā jāpārbauda COVID-19 statusu. Ja kādam ir pozitīvs rezultāts, viņam par to paziņo pa tālruni un uzdod jautājumus par ikdienas kontaktiem un aktivitātēm. Pēc tam viņi uz divām nedēļām atrodas karantīnā. Sākot ar 21. augustu, tika veikti 2627 testi, ar diviem pozitīviem testiem un sešiem cilvēkiem karantīnā.

Daudzas nodarbības notiek neklātienē, taču klātienē notiek hibridizēta struktūra kursi, kuros vienlaikus daži studenti drīkst apmeklēt stundu klases telpā, bet mājās esošie var skatīties un piedalīties virtuāli. Studentiem, kas apmeklē klasi, ir jāparāda “COVID” statusu. Lielākā daļa klašu tiek uzkoptas katru dienu. Katrā zālē ir sanitārijas stacijas ar salvetēm, lai notīrītu galdu un krēslu pirms un pēc lietošanas. Daži profesori ievēro lielāku piesardzību nekā citi. Viens profesors nēsā aizsargbrilles un prasa, lai studenti visu semestri paliktu paredzētajās vietās. Visiem uzdevumiem, kas tiek iesniegti profesoriem, jāiziet karantīnas periods. Skidmore dažus kursus māca āra teltīs.

Koledža ir prasījusi, lai studenti valkā maskas un saglabā sociālo distancēšanu. Lielākā daļa studentu ievēro un nēsā maskas klasēs un kopmītnēs, bet, kad runa ir par sabiedriskiem pasākumiem, cilvēki mēdz maskas pazaudēt. Studentiem tika lūgts parakstīt solījumu ievērot visus šos noteikumus, taču nevienam netiek uzdots sods, ja neievēro noteikumus. Universitāte ir arī apgalvojusi, ka tā izstrādā applikāciju kontaktu izsekošanai. Visas universitātes orientācijas tagad ir virtuālas, izņemot RA apmācības kurss, kas notika ārpus telpām ar sociālo distancēšanu.

Kopmītņu dzīve arī izskatās savādāka. Studentiem tiek lūgts, lai viņu kopmītņu istabās nebūtu apmeklētāju vai viesu, kuri jau dzīvo tajā ēkā. Visas vannas istabas ir kopīgas ar vēl četriem cilvēkiem. Tās tiek tīrītas katru dienu, bet ne pēc katras lietošanas reizes. Parasti tur uzturas tikai viens students, lai uzturētu sociālo distanci. Visas trepes kopmītnēs tagad ir noteiktas kā vienvirziena. Studentiem arī nav ieteicams atstāt universitāti, taču tas netiek izpildīts. Viņi izies ēst vai nopirkt pārtiku pilsētā un pēc tam atgriezīsies. Ēdamzāle ir atvērta gan izņemšanai, gan pusdienošanai. Tagad var sēdēt pie galdiņiem iekšpusē bez ierobežojumiem, cik cilvēku var sēdēt pie galda, kā arī maskas var ņemt nost, kad apsēžas. Studentiem, ienākot ēdamzālē, nav jāuzrāda COVID statuss.

Kā rezidences palīgi (RA), Annelī un Vilnis, ierodoties universitātē, tika sniegta vairāk informācijas par universitātes dzīvi nekā citiem studentiem. Informācija par to, kā koledža sagaida, ka studentu dzīve turpināsies, ir pieejama, taču nav nosūtīts e-pasts ar kodolīgiem, konkrētiem norādījumiem. Nav skaidra informācija – studentiem ir jāmeklē noteikumi. Studenti nesaņēma nevienu e-pasta ziņojumu pirms viņi pat pārcēlās uz universitāti.

Ir anonīma tiešsaistes veidlapa, lai ziņotu par cilvēkiem, kuri neievēro nekādus noteikumus; tostarp mācībspēku, Saratoga Springs iedzīvotāju, vai studentu pārkāpumi. Šie iesniegumi netiek veikti. Vienā nedēļas nogalē policijai tika paziņots par notiekošo ballīti, taču viņi teica, ka viņiem nav jurisdikcijas pār šo pasākumu, jo Ņujorkā ir atļautas pulcēšanās, kurā piedalās mazāk nekā 50 cilvēki. Kaut arī šie studenti parakstīja universitātes līgumu, policijai ir vajadzīgi konkrēti pierādījumi par apmeklētajiem. Universitātes policijai nav atļauts neko darīt ārpus universitātes darbībām. Tātad, kamēr koledža rēķinās ar savu goda politiku, šie cilvēki turpina rīkoties bez atbildības.

Vai Vilnis un Annelī jūtas droši? Galvenokārt, jā. Skolēni uzskata, ka ar iknedēļas pārbaudījumiem un sociāli attālinātām nodarbībām viņu skola dara visu iespējamo, lai aizsargātu savus skolēnus.

Rīt varēsiet lasīt par San Diego State University, kur mācās Liāna Berkolda. 

In New York, all students and faculty members have to get tested for COVID-19 once a week. If anyone tests positive, they are notified by phone call and asked typical contact tracing questions. They are then quarantined in a designated area on campus for 2 weeks. As of August 21, there have been 2,627 tests administered with 2 positive tests and 6 people in quarantine. 

Many classes are online, but those that are in-person follow a more hybridized structure where less students are allowed in person at a time and those at home can watch and participate virtually. Students that do go to in person classes are required to show their “COVID” status to get in. Most classrooms are cleaned daily. There are sanitization stations in each hall with wipes to sanitize your desk and chair before and after use. Some professors take greater caution than others. One professor wears safety goggles and requires students to remain at their designated seats all semester. Any papers that are either passed out to the class or turned into the teacher must go through a quarantine period. At Skidmore, some classes are also taught in outdoor tents.

The college has required that students must wear masks outside and maintain social distancing. Most students comply and wear masks in classes and in dorms, but when it comes to social events, people tend to lose the masks. Students were asked to sign a pledge asking that they follow all of these rules, but no one is penalized if they do not. The university has also claimed to be in the process of developing an app for contact tracing. All campus orientations are now virtual, except for an RA training course that was held outside in a socially distant manner.

Dorm life also looks different on campus. Students are asked not to have visitors or guests in their dorm rooms, not even students or people who already live in your building. All bathrooms are shared with four other people. They are cleaned daily, but not after every use. Typically there is only one student in there at a time to maintain social distance. All staircases within the dorms are now designated as one-way. Students are also not advised to leave campus, but this is not enforced. They will go out to eat or get groceries in town and then come back. The dining hall is open for both take out and dine in. Now you can sit at the tables inside with no restrictions on how many people can sit at a table, as well as masks can be off once you sit down. Students do not need to show their COVID status when entering a dining hall.

As Residence Assistants (RA), Annelī and Vilnis were given more information about campus life when they arrived on campus than other students. Information about how the college expects student life to proceed is all out there, but no email has been sent with concise, concrete guidance. There are no explicitly stated rules, students have to search for the rules. Students barely received any emails and were given little information before they even moved in. 

There is an anonymous online form to report people not following any rules; including any infraction of faculty, Saratoga Springs residents, or students. These submissions are not being acted upon. One weekend, the police were notified of a party going on, but they said they didn’t have jurisdiction over the event because, in New York, gatherings under 50 people are allowed. Even though these students signed the university agreement, and the police need concrete proof of the people in attendance. Campus police are not allowed to do anything about off campus activities. So while the college is counting on its honor policy, these people are not being held accountable.

Do Annelī and Vilnis feel safe? Generally, yes. The students believe that with weekly testing and socially distanced classes, their school is doing the best it can to protect its students.

Stay tuned for tomorrow’s post about San Diego State University with Liāna Berkolda.

Universitāte pandēmijas laikā (COVID University)

Šonedēļ dalīsimies ar iespaidiem par universitātes dzīvi COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Mēs intervējām trīs universitātes studentus par viņu rudens semestriem, lai salīdzinātu mūsu pašu pieredzi Ilinoisas universitātē Urbana-Champaign ar viņu piedzīvojumiem. Lai gan mūsu pieredzes atšķiras, nenoteiktības sajūta ir visās pilsētās. Mēs visi dzīvojam cik vien normāli mēs varam. Šodien stāstīsim par Ilinoisas universitāti (Urbana-Champaign), kur mēs, Sophie un Annelī, mācāmies. 

This week we will share some observations about how university life during the COVID-19 pandemic looks different on campuses around the country. We interviewed students at three universities about their fall semesters to compare our own experiences at the University of Illinois at Urbana-Champaign with theirs. Although our experiences vary, a sense of uncertainty is present on all campuses. All of us are just taking it one day at a time. Today you can read about the University of Illinois at Urbana-Champaign where we, Sophie and Annelī, study. 

Ilinoisas universitāte, Urbana-Champaign

Ilinoisā studenti tiek obligāti pārbaudīti ik pa četrām dienām. Studenti, mācībspēks, un darbinieki var apmeklēt testēšanas telpas, kas atrodas univesritātes teritorijā. Universitāte administrē siekalas testus, kur iespļauj mēģenē (test tube) un 48 stundu laikā saņem ēpastu ar rezultātiem (pozitīvs/negatīvs/nepārliecinošs). Tā kā katru dienu tiek veikts liels skaits testu, siekalu paraugu apstrāde tagad prasa ilgāku laiku nekā agrāk vasarā. Rezultāti tiek automātiski atjaunināti lietotnē “Safer Illinois,” kas norāda jūsu statusu, kas tiek pārbaudīts ieejot visās universitātes ēkās. Lietotne regulāri pārbauda paklaušanu iedarbībai ar personiem, kuriem ir pozitīvi rezultāti. Ja rezultāts ir pozitīvs, tiek lūgts izolēties vietā, kur medmāsa katru dienu apmeklēs, ja vien simptomi nav smagi.

Mums abām (Sophie un Annelī) ir hibridizētas klātienes kursi, kur daļa klases apmeklē lekciju telpā, bet pārējie klausās lekciju virtuāli no mājām (Zoom). Lekciju zālēs sēdekļi tiek attālināti, ap četrām sēdvietām uzliekot lenti, lai katrs cilvēks zālē, sēžot, atrastos vismaz piecu vietu attālumā no tuvākā cilvēka un sešu pēdu attālumā no cilvēkiem citās rindās. Nepieciešamas maskas un sanitārijas salvetes, kā arī roku dezinfekcijas līdzklis. Zāles tiek tīrītas katru dienu.

Kopmītnēs studentiem ir jāvalkā maskas. Universitāte padarīja pieejamu pēc iespējas vairāk vienvietīgu istabu. Koplietošanas vannas istabas joprojām tiek izmantotas, taču katrs krēsls, izlietne, un duša tiek stingri piešķirti katrai istabai. Viņi to dara, lai ierobežotu to cilvēku skaitu, kuri lieto katru vietu. Kopmītnēs nedrīkst uzturēties viesi. Ēdināšanas zāles piedāvā līdzņemamas maltītes, kur studentiem ir ierobežotas izvēles. Viņu maltītes tiek iesaiņotas.

Lielākā daļa cilvēku universitātē jūtas droši, ievērojot stingrās pārbaudes procedūras. Tomēr biežā pārbaude varētu arī radīt nepatiesu neuzvaramības sajūtu, kas veicina lielāku grupu pulcēšanos. Kopš vasaras sākuma, universitāte ir sūtījusi e-pastus ar ziņām un resursiem, un joprojām turpina sadzināties ar studentiem.

Rīt varēsiet lasīt par Skidmore College, kur mācās Vilnis Pūris un Annelī Ramoliņa. 

University of Illinois at Urbana-Champaign

In Illinois, students are tested every four days. Students, faculty, and staff can go to testing facilities, which are set up around campus. The university administers saliva-based tests, where you spit into a tube and receive results (positive/negative/inconclusive) within 48 hours. Due to the high number of tests administered per day, saliva samples are taking longer to process. Your results are automatically updated on the Safer Illinois app, which indicates your status, and is checked upon entering all university buildings. The app routinely checks for exposure to someone who has tested positive. If tested positive, you are told to isolate, and will be visited by a nurse daily unless your symptoms are severe. 

We, Sophie and Annelī, both have hybridized in-person classes, where a part of the class attends the lecture on campus and the rest listen to the lecture on Zoom. In lecture halls, the seats are distanced by putting caution tape around four seats so that every person in the hall, when sitting, is at least five seats away from the closest person and six feet away from people in the rows in front and behind you. Masks are required and sanitation wipes are provided as well as hand sanitizer. The halls are cleaned daily. 

In the dorms, students are required to wear masks. The university made as many single rooms available as possible. Communal bathrooms are still in use, but each stall, sink, and shower is strictly assigned to specific room numbers. They do this to limit the amount of people who come into contact with each space. No guests are allowed in the dorms. The dining halls are take out style, where students have limited options and their meals are packaged in to-go boxes for them.

Most people on campus feel safe with the rigorous testing procedures. However, the frequent testing could also give a false sense of invincibility that promotes the gathering of larger groups. The university continues to send emails with updates and resources, as it has been doing throughout the summer. 

Stay tuned for tomorrow’s post about Skidmore College with Vilnis Pūris and Annelī Ramoliņa.