ALJA Pasākumi

TORONTO MĀKSLAS PASAKUMS: JIMŠ (ŠMIJ) 2021 // TORONTO’S ART EVENT IN 2021

Autore: Diāna Atvara

Toronto ikgadējā latviešu mākslas nedēļas nogale “Šī Māksla Ir Jauna” šogad izskatījās nedaudz savādāka, jo Covid-19 pandēmija turpina ierobežot klātienes pulcēšanos. Organizatori nolēma pārdēvēt šī gada virtuālo pasākumu no “ŠMIJ” uz “JIMŠ,” nosaucot to par “atmugurisku ŠMIJ par atmugurisku gadu.” Par spīti formāta maiņām, ŠMIJ bija tikpat dzīvespriecīgs kā jebkad un lepojās, iespējams, ar vislielāko mākslas darbu skaitu pēdējā laikā.

Kopš 1973. gada Latviešu Nacionālā Jaunatnes Apvienība Kanādā (LNJAK) katru gadu rīko mākslas izstādi. ŠMIJ ir mākslas vitrīna, ko veidojuši pasaules latviešu jaunieši – it īpaši Kanādas un Amerikas latvieši vecumā no 14 līdz 35 gadiem. Parasti desmitiem Latvijas mākslinieku un mākslas cienītāju marta vidū dodas uz Toronto uz nedēļas nogali, kas ir pilna ar semināriem, saviesīgiem pasākumiem, pilsētas izpēti, tematiskām ballītēm un, protams, īrētu galerijas telpu, kas piepildīta ar jauniem mākslas darbiem visās formās, izmēros un formātos.

Toronto’s annual Latvian Art weekend “Šī Māksla ir Jauna” looked a bit different this year, since the ongoing Covid-19 pandemic continues to restrict in-person gatherings. The organizers decided to retitle this year’s (now virtual) event from “SMIJ” to “JIMS,” calling it “a backwards ŠMIJ for a backwards year.” Despite the format change, SMIJ was as lively as ever and boasted perhaps the largest number of art submissions in recent history.

Hosted annually since 1973 by the Latvian National Youth Association of Canada (LNJAK), ŠMIJ is a showcase of art created by young Latvians from all over the world – particularly Canadian- and American-Latvians between the ages of 14-35. Typically, dozens of Latvian artists and fans of art will flock to Toronto for a weekend in mid-March that is filled with seminars, social events, city exploration, themed parties, and, of course, a rented gallery space filled with new art pieces in all shapes, sizes, and formats. 

MĀKSLA // THE ART

2021. gada JIMŠ mākslas izstāde bija virtuāla izrāde: LNJAK pārveidoja savu mājaslapu, lai skaisti demonstrētu mākslas darbu pieteikumu rekordskaitu šogad no māksliniekiem visā pasaulē. Starp 43 māksliniekiem bija ALJA biedri Aleksis Vizulis, Diāna Atvara, Džūlija Kiusals, Madelēna Miniata un Zinta Putene, un nedēļas pasākumos piedalījās daudzi citi ALJA biedri un draugi.

Galeriju var atrast pie http://lnjak.com/  un pieejama vismaz nākamās vairākas nedēļas. Paskaties!

The 2021 JIMŠ art show was a virtual spectacle: LNJAK transformed their entire website to beautifully showcase the record-breaking number of art submissions this year from artists all over the world. ALJA members Aleksis Vizulis, Diāna Atvara, Džūlija Kiusals, Madelēna Miniata, and Zinta Putene were among the 43 featured artists, and numerous other members and friends of ALJA joined in on the week’s events.

The gallery is available at http://lnjak.com/ for at least the next several weeks. Check it out!

Bilde Augšā: kolāža no dažiem ALJA-member gabaliem, kas ir šīs izstādes daļa // a collage of some of the ALJA-member pieces that are a part of this exhibition – Top left: Džūlija Kiusals’ drawing, Top Right: Diāna Atvara’s knitting, Center: Zinta Putene’s painting, Bottom left: Madelena Minata’s drawing, and bottom right Aleksis Vizulis’ photography.

PASĀKUMI // EVENTS

Šogad ŠMIJ tradicionālais sķērslu gājiens notika izmantojot aplikāciju nedēļas-garā “Zosu Gājiena” stilā, kuras laikā 58 dalībnieki kopā ar savām komandām devās iesniegt foto un video dokumentāciju tādiem uzvedumiem kā “Fish a fish,” “Teach me how to ŠMIJ,” “JIMŠ – Do Something Backwards” un “A Little Bit of Baltic.” Komanda “Zosu Bébés” vinēja ar 92 bildēm un 37,475 punktiem!

ŠMIJ laimīgās stundas un balles vietā, piektdienas vakarā bija virtuālās galerijas atklāšana, kam sekoja saviesīga/spēļu nakts ”Satikšanās,” ko rīkoja LNJAK vadība un bārmenis Māris Zariņš.

Sestdien notika semināri, kuros bija meistarklase cupcake-cepšanā un dekorēšanā, ko veica pavāre Anna Inveisa, un Austras Jerumanes grafikas demonstrācija.

This year, ŠMIJ’s traditional scavenger hunt took the form of an app-based week long “Goose Chase,” during which 58 participants scrambled with their teams to submit photo and video documentation for prompts like “Fish a fish,” “Teach me how to ŠMIJ,” “JIMŠ – Do something Backwards,” and “A Little Bit of Baltic.” The team “Zosu Bébés” won with 92 image submissions and 37,475 points!

In place of ŠMIJ’s happy hours and parties, Friday night included a virtual gallery opening followed by a social/game night Šatikšanas” hosted by LNJAK leadership and barmaster Māris Zariņš.

Seminars on Saturday took the form of webinars including a masterclass in cupcake baking and decorating by professional pastry chef Anna Inveiss, and video demonstration of Austra Jerumane’s printmaking process. 

Bildes: snapshots from “Satikšanās” mixology and Anna Inveiss’ cupcake seminar.

KO TĀLĀK? // WHAT’S NEXT?

Papildus lielo pasākumu rīkošanai kā JIMŠ šajos Covid laikos, LNJAK aicina ikvienu, kas ir ieinteresēts pievienoties virtuālām laimīgām stundām – “Satikšanās” – katra mēneša trešā cetrutdienā. ALJA biedri tiek īpaši mudināti piedalīties šajās sarunās, lai labāk iepazīties ar mūsu Kanādas draugiem, izmantojot spēles un sarunas!

Ja vēlaties saņemt informāciju par LNJAK pasākumiem, varat sekot https://www.facebook.com/lnjak  un Instagram @lnjak !

ARĪ, ja tev patīk latviešu māksla, tad noteikti iepazīstieties ar ALJA pusgada publikāciju “Vēja Zvani” http://alja.org/vja-zvans , un gatavojieties virtuālam pasākumam, kas tiks pievienots nākamā izdevuma publikācijai 2021. gada pavasarī!

In addition to hosting large events like JIMŠ during these Covid times, LNJAK welcomes anyone interested to join them for virtual happy hours – called “Satikšanas” – every 3rd Thursday of the month. ALJA members are especially encouraged to join in on these to get to know our Canadian counterparts better through games & conversations!

If you would like to stay notified of LNJAK’s future events, you can follow them at https://www.facebook.com/lnjak and on Instagram @lnjak !

AND, if you like Latvian art, be sure to check out ALJA’s semi-annual publication Vēja Zvani at http://alja.org/vja-zvans , and stay tuned for a virtual event to accompany the next issue’s publication later this spring!

_____________________________________________

Personiska Piezīme // Author’s note

Kā kārtēja un iepriekšēja ŠMIJ māksliniece un ilggadēja fane šajā pasākumā un Torontos latviešu sabiedrībā, man bija liels prieks par iespēju šogad piedalīties. Ir grūti aizstāt šīs tradīcijas tiešsaistē, bet LNJAK valde veica lielisku darbu, lai organizētu šo pasākumu un saglabātu ŠMIJ garu. Man paveicās, ka aizbraucu uz Toronto uz šo pasākumu 2016. un 2017. gadā, un varu galvot par to, cik īpašs un iedvesmojošs ir pavadīt laiku ar tik talantīgiem latviešu jauniešiem.

Kā viena no jūsu ALJA Pasākumu & Kultūras Nozares Vadītājām,  mani īpaši iedvesmo tas, ka virtuāliem notikumiem ir iespējas pulcēt latviešus no visas pasaules, kuri citādi, varbūt nespētu ceļot uz šādiem pasākumiem. Mēs  – kā ALJA valde – ceram tuvā nākotnē sniegt jums līdzīgu bagātu pieredzi tiešsaistē!

A personal note: as a current and previous ŠMIJ artist and longtime fan of this event and the Toronto Latvian Community in general, it was a true joy to be able to participate this year. It is tough to replace these in-person traditions, but the LNJAK board did a great job of organizing this event and keeping the SMIJ spirit alive. I was lucky enough to travel to Toronto for this event in 2016 and 2017, and can vouch for how special and inspiring it is to gather with such a vibrant group of talented young Latvians. 

As one of your ALJA Cultural/Events directors, I am especially inspired by the opportunities that virtual events have to bring together Latvians from all over the world who otherwise may not have been able to travel for experiences like this. We hope – as ALJA’s leadership – to bring similarly enriching online experiences to you in the near future!

-DA