Baltijas ceļa un Baltkrievijas demonstrācija Vašingtonā, 2020. gadā

 Lija Lūsis un Madelena Miniata

“Lukašenko kungs, uz jūsu jakas ir asinis.” Tā bija zīme, kuru Madelena Miniata turēja Baltijas ceļa atcerē un Baltkrievijas demonstrācijā 2020. gada 23. augustā. Šī bija Baltijas ceļa 31. gadadiena – mierīga demonstrācija, kurā divi miljoni cilvēku izveidoja cilvēku ķēdi, kas sasniedza visas trīs Baltijas valstis. Šogad visā pasaulē notika demonstrācijas, lai solidarizētos ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri joprojām piedzīvo policijas nežēlību un dzīvo diktatūrā pēc tam, kad Eiropas Savienības prezidenta vēlēšanas tika atzītas par negodīgām.

Vašingtonā, DC, dalībnieki ieradās Lietuvas vēstniecībā un izveidoja sociāli attālinātu cilvēku ķēdi, izmantojot audumus, tradicionālās jostas un citus materiālus, lai atrastos sešu pēdu attālumā. Kamēr protestētāji stāvēja cilvēku ķēdē, garām braucošās automašīnas taurēja, lai izrādītu atbalstu. Pēc tam 300 protestētāji devās uz Baltkrievijas vēstniecību. Protestētāji pulcējās ārpus vēstniecības, turpinot pievērst autobraucēju un apkārtējo cilvēku uzmanību. Madelena Miniata komentēja atmosfēru ārpus vēstniecības: “mūsu pūlis ierīkoja abas ielas puses zem kokiem, nedaudz atbrīvojot no karstuma. Dziesmas angļu, lietuviešu un baltkrievu valodā sākās visapkārt, galu galā atrodot saliedētību. Kad demonstrācija turpinājās, cilvēkiem kļuva ērtāk; dziedājumi pārvērtās dziedāšanā, dziedāšana pārvērtās runās.” Lija Lūsis komentēja, sakot, ka “kamēr mēs protestējām tikai pilsētas kvartālā, tajā bija kas vairāk. Cilvēki visā pasaulē iestājās par Baltkrievijas iedzīvotāju tiesībām, un varēja just šo enerģiju. Kā Baltijas iedzīvotājiem, ir svarīgi turpināt cīņu par savu un savu draugu brīvību. Mums jāturpina parādīties un atbalstīt balsis, kuras Baltkrievijā tiek apklusinātas.”

26. vēl viena demonstrācija notika ārpus Baltkrievijas vēstniecības krievu valodā. Kā praktikantei, Madelenai Miniatai tika dota iespēja uzstāties JBANC vārdā.

Dedzību par Baltijas ceļu un Baltkrieviju izjuta gan dalībnieki, gan apkārtējie cilvēki, izplatot izglītību un izpratni visā DC un pasaulē. Vardarbība Baltkrievijā ir nepārtraukta realitāte, un tiem, kam ir iespēja droši izteikties, ir svarīgi turpināt to darīt, līdz Baltkrievijas iedzīvotājiem beidzot tiek dots taisnīgums.

“There is blood on your jacket, Mr. Lukashenko.” This was a sign held by Madelena Miniats at the Baltic Way- Belarus demonstration on August 23rd, 2020. This was the 31st anniversary of the Baltic Way, a peaceful demonstration in which two million people created a human chain that reached through all three Baltic states. This year, demonstrations were held globally to stand in solidarity with the people of Belarus who are still experiencing police brutality and living in a dictatorship after the presidential elections were deemed unfair by the European Union.

In Washington D.C., participants arrived at the Lithuanian embassy and created a socially distant human chain, using fabrics, traditional belts, and other materials to stay six feet apart. As protesters stood in the human chain, cars driving by would honk to show support. The human chain then turned into a walk, as 300 protesters walked to the Belarus embassy. The protestors gathered outside of the embassy, continuing to catch the attention of motorists and bystanders. Madelena Miniats commented on the atmosphere outside the embassy, “our crowd lined both sides of the street under the trees giving some relief from the heat. Chants in English, Lithuanian and Belarusian began all around eventually finding cohesion. As the rally went on people became more comfortable; chants turned into singing, singing turned into speeches”. Lija Lusis commented on the event saying that “while we were only protesting on a city block, there was more to it. All around the world people were standing up for the rights of the Belarus people, and you could feel that energy. As Baltic people, it’s important that we continue the fight for the freedom of ourselves and our friends. We need to continue to show up and rally behind the voices that are being silenced in Belarus.”

On the 26th another rally took place outside the Belarus embassy and was held in Russian. Madelena Miniats was given the opportunity to speak as an intern on behalf of JBANC.

The passion of the Baltic Way- Belarus was felt by participants and bystanders alike, spreading education and awareness throughout D.C and the world. The violence is a continuous reality in Belarus, and it is vital for those who have the ability to speak out safely to continue to do so until the people of Belarus are finally given justice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s