UNIVERSITĀTE PANDĒMIJAS LAIKĀ (COVID UNIVERSITY) (2)

Šonedēļ dalīsimies ar iespaidiem par universitātes dzīvi COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Šodien stāstīsim par Skidmore College (atrodās Nujorkā), kur Annelī Ramoliņa un Vilnis Pūris mācās. 

This week we will share some observations about how university life during the COVID-19 pandemic looks different on campuses around the country. Today you can read about Skidmore College where Annelī Ramoliņa and Vilnis Pūris study.

Skidmore College

Ņujorkā visiem studentiem un skolotājiem reizi nedēļā jāpārbauda COVID-19 statusu. Ja kādam ir pozitīvs rezultāts, viņam par to paziņo pa tālruni un uzdod jautājumus par ikdienas kontaktiem un aktivitātēm. Pēc tam viņi uz divām nedēļām atrodas karantīnā. Sākot ar 21. augustu, tika veikti 2627 testi, ar diviem pozitīviem testiem un sešiem cilvēkiem karantīnā.

Daudzas nodarbības notiek neklātienē, taču klātienē notiek hibridizēta struktūra kursi, kuros vienlaikus daži studenti drīkst apmeklēt stundu klases telpā, bet mājās esošie var skatīties un piedalīties virtuāli. Studentiem, kas apmeklē klasi, ir jāparāda “COVID” statusu. Lielākā daļa klašu tiek uzkoptas katru dienu. Katrā zālē ir sanitārijas stacijas ar salvetēm, lai notīrītu galdu un krēslu pirms un pēc lietošanas. Daži profesori ievēro lielāku piesardzību nekā citi. Viens profesors nēsā aizsargbrilles un prasa, lai studenti visu semestri paliktu paredzētajās vietās. Visiem uzdevumiem, kas tiek iesniegti profesoriem, jāiziet karantīnas periods. Skidmore dažus kursus māca āra teltīs.

Koledža ir prasījusi, lai studenti valkā maskas un saglabā sociālo distancēšanu. Lielākā daļa studentu ievēro un nēsā maskas klasēs un kopmītnēs, bet, kad runa ir par sabiedriskiem pasākumiem, cilvēki mēdz maskas pazaudēt. Studentiem tika lūgts parakstīt solījumu ievērot visus šos noteikumus, taču nevienam netiek uzdots sods, ja neievēro noteikumus. Universitāte ir arī apgalvojusi, ka tā izstrādā applikāciju kontaktu izsekošanai. Visas universitātes orientācijas tagad ir virtuālas, izņemot RA apmācības kurss, kas notika ārpus telpām ar sociālo distancēšanu.

Kopmītņu dzīve arī izskatās savādāka. Studentiem tiek lūgts, lai viņu kopmītņu istabās nebūtu apmeklētāju vai viesu, kuri jau dzīvo tajā ēkā. Visas vannas istabas ir kopīgas ar vēl četriem cilvēkiem. Tās tiek tīrītas katru dienu, bet ne pēc katras lietošanas reizes. Parasti tur uzturas tikai viens students, lai uzturētu sociālo distanci. Visas trepes kopmītnēs tagad ir noteiktas kā vienvirziena. Studentiem arī nav ieteicams atstāt universitāti, taču tas netiek izpildīts. Viņi izies ēst vai nopirkt pārtiku pilsētā un pēc tam atgriezīsies. Ēdamzāle ir atvērta gan izņemšanai, gan pusdienošanai. Tagad var sēdēt pie galdiņiem iekšpusē bez ierobežojumiem, cik cilvēku var sēdēt pie galda, kā arī maskas var ņemt nost, kad apsēžas. Studentiem, ienākot ēdamzālē, nav jāuzrāda COVID statuss.

Kā rezidences palīgi (RA), Annelī un Vilnis, ierodoties universitātē, tika sniegta vairāk informācijas par universitātes dzīvi nekā citiem studentiem. Informācija par to, kā koledža sagaida, ka studentu dzīve turpināsies, ir pieejama, taču nav nosūtīts e-pasts ar kodolīgiem, konkrētiem norādījumiem. Nav skaidra informācija – studentiem ir jāmeklē noteikumi. Studenti nesaņēma nevienu e-pasta ziņojumu pirms viņi pat pārcēlās uz universitāti.

Ir anonīma tiešsaistes veidlapa, lai ziņotu par cilvēkiem, kuri neievēro nekādus noteikumus; tostarp mācībspēku, Saratoga Springs iedzīvotāju, vai studentu pārkāpumi. Šie iesniegumi netiek veikti. Vienā nedēļas nogalē policijai tika paziņots par notiekošo ballīti, taču viņi teica, ka viņiem nav jurisdikcijas pār šo pasākumu, jo Ņujorkā ir atļautas pulcēšanās, kurā piedalās mazāk nekā 50 cilvēki. Kaut arī šie studenti parakstīja universitātes līgumu, policijai ir vajadzīgi konkrēti pierādījumi par apmeklētajiem. Universitātes policijai nav atļauts neko darīt ārpus universitātes darbībām. Tātad, kamēr koledža rēķinās ar savu goda politiku, šie cilvēki turpina rīkoties bez atbildības.

Vai Vilnis un Annelī jūtas droši? Galvenokārt, jā. Skolēni uzskata, ka ar iknedēļas pārbaudījumiem un sociāli attālinātām nodarbībām viņu skola dara visu iespējamo, lai aizsargātu savus skolēnus.

Rīt varēsiet lasīt par San Diego State University, kur mācās Liāna Berkolda. 

In New York, all students and faculty members have to get tested for COVID-19 once a week. If anyone tests positive, they are notified by phone call and asked typical contact tracing questions. They are then quarantined in a designated area on campus for 2 weeks. As of August 21, there have been 2,627 tests administered with 2 positive tests and 6 people in quarantine. 

Many classes are online, but those that are in-person follow a more hybridized structure where less students are allowed in person at a time and those at home can watch and participate virtually. Students that do go to in person classes are required to show their “COVID” status to get in. Most classrooms are cleaned daily. There are sanitization stations in each hall with wipes to sanitize your desk and chair before and after use. Some professors take greater caution than others. One professor wears safety goggles and requires students to remain at their designated seats all semester. Any papers that are either passed out to the class or turned into the teacher must go through a quarantine period. At Skidmore, some classes are also taught in outdoor tents.

The college has required that students must wear masks outside and maintain social distancing. Most students comply and wear masks in classes and in dorms, but when it comes to social events, people tend to lose the masks. Students were asked to sign a pledge asking that they follow all of these rules, but no one is penalized if they do not. The university has also claimed to be in the process of developing an app for contact tracing. All campus orientations are now virtual, except for an RA training course that was held outside in a socially distant manner.

Dorm life also looks different on campus. Students are asked not to have visitors or guests in their dorm rooms, not even students or people who already live in your building. All bathrooms are shared with four other people. They are cleaned daily, but not after every use. Typically there is only one student in there at a time to maintain social distance. All staircases within the dorms are now designated as one-way. Students are also not advised to leave campus, but this is not enforced. They will go out to eat or get groceries in town and then come back. The dining hall is open for both take out and dine in. Now you can sit at the tables inside with no restrictions on how many people can sit at a table, as well as masks can be off once you sit down. Students do not need to show their COVID status when entering a dining hall.

As Residence Assistants (RA), Annelī and Vilnis were given more information about campus life when they arrived on campus than other students. Information about how the college expects student life to proceed is all out there, but no email has been sent with concise, concrete guidance. There are no explicitly stated rules, students have to search for the rules. Students barely received any emails and were given little information before they even moved in. 

There is an anonymous online form to report people not following any rules; including any infraction of faculty, Saratoga Springs residents, or students. These submissions are not being acted upon. One weekend, the police were notified of a party going on, but they said they didn’t have jurisdiction over the event because, in New York, gatherings under 50 people are allowed. Even though these students signed the university agreement, and the police need concrete proof of the people in attendance. Campus police are not allowed to do anything about off campus activities. So while the college is counting on its honor policy, these people are not being held accountable.

Do Annelī and Vilnis feel safe? Generally, yes. The students believe that with weekly testing and socially distanced classes, their school is doing the best it can to protect its students.

Stay tuned for tomorrow’s post about San Diego State University with Liāna Berkolda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s