Domas un Ievērojumi no 2020. gada Biedru Aptaujas

Šo pavasari ALJA izsūtīja Biedru Aptauju, lai saņemtu domas no mūsu biedriem un citiem ASV un Kanādas latviešu jauniešiem par to, kā ALJA var uzlabot savu darbību un sasniegt mūsu mērķus. Es, kā Biedru Nozares Vadītāja, kopā ar citiem valdes locekliem, gatavoju Biedru Aptauju pēdejos divus gadus. Esmu pārlasījusi šī gada atbildes un pārrunājusi atbildes ar ALJA valdes un padomes locekļiem. Mēs gribam dalīties ar Jūsu atbildēm un izskaidrot kā ALJA šos ieteikumus izmantos, lai uzlabotu savu darbību nākotnē.

Vispirms mēs gribam izteikt pateicību visiem, kuri izpildīja aptauju. Mēs saņēmām 32 atbildes no jauniešiem vecumā no 16 līdz 29 gadiem. Atbildes bija no 23 ALJA biedriem un no 9 jauniešiem, kuri pašlaik nav ALJA biedri. Esam daudz iemācījušies par jūsu domām par ALJA darbību. Mans personīgais mērķis, kā ALJA biedre un ALJA valdes locekle, ir lai saprastu ALJA lomu vispārejā ASV latviešu sabiedrībā, un aptauja tiešām palīdz to izpildīt.

Mēs, kā valde, atradām, ka atbildēs atkārtojās četrās tēmas: valoda, informācija, piederība, pasākumi. Katrai tēmai, es identificēšu lielākos ievērojumus un paskaidrošu ALJA valdes plānus uzlabot un turpināt, mūsu darbību šajā sfērā.

Valoda

Septiņi biedri pieminēja, ka ALJA varētu piestrādāt pie latviešu valodas uzturēšanas lielākā ASV latviešu sabiedrībā. Šie biedri minēja, ka viņiem interesē iespējas mācīties latviešu valodu un vēlās, ka ALJA turpina darboties latviešu valodā.

Pēdejā gadā, ALJA ir sastrādājusi ar “Latvian as a Second Language” progrāmmu Latviešu Kara Invalīdu Apvienības īpašumā “Rota,” mudinot mūsu biedrus piedalīties programmā. Mums ir “Learning Latvian” stipendija pieejama biedriem, lai piedalīties LSL programmās, vai, lai palīdzetu ar atmaksu citiem mācības materiāliem. Mēs turpinam publicēt ALJA Ziņas un Vēja Zvanu žurnālus latviski, lai biedriem ir iespēja lasīt latviešu valodā. Pašlaik, ALJA piestrādā pie projekta publicēt jaunu izdevumu no pazīstamās dziesmu grāmatu “Līksmības Zizlis.”

ALJA turpinās mudināt biedrus runāt latviski pasākumos, kā arī ikdienas dzīvēs, bet biedriem arī jācenšās šo darīt no savas puses. ALJA valdes un padomas mērķis ir būt paraugi latviešu jauniešiem, kā var turpināt izmanot latviešu valodu ārpus nometnēm un latviešu skolām. Mūsu draugu grupās, savstarpējos Zoom zvanos Covid-19 laikā, un sarrunās ar citiem latviešiem ir jācenšās runāt latviski. Mēs kā indivīdi varam mudināt mūsu draugus runāt latviski savā starpā. Mēs arī varam rakstīt latviešu valodā mūsu personīgā sociālā mēdijā, īpaši latviešu svētkos.

Informācija

Biedri izteica, ka viņi grib stiprāku komunikāciju un sadarbību ar valdi. Bija desmit atbildes tieši saistītas ar informācīju un informācijas izplatināsanu.

ALJA izplata informācīju ALJA mājas lapā, ALJA Ziņās, Facebook, Instagram, un sarunās ar citiem latviešu jauniešiem. Šogad mēs iesākām izplatīt vairākus valdes and padomes darbus izmantojot Instagram Stories “Piektdienas Pauzes” un Instagram videoklipus. Biedriem arī ir iespēja klausīties vai piedalīties sēdēs, Kongresā un pa gadu.

Valde turpinās attīstīt musu informācijas izplatīšanu, lai varam labāk sasniegt mūsu biedrus. Mēs esam atsākuši ik-mēnešu ēpastu, lai izplatīt ALJA valdes un padomes pašreizējo darbību, plānus un pārrunas sēdēs, kā arī citu informāciju. Ja jums ir interese šo ēpastu saņempt, piesakaties te! Mēs turpināsim izmantot Facebook, Instagram, un mūsu mājas lapu lai izplatītu informāciju par pasākumiem, stipendijām un citiem projektiem.

Piederība

Biedri vēlās vairāk iesaistīties ALJA darbībai. Pieci biedri pieminēja ka gribētu aktīvāk piedalīties ALJA projektos un pulcēties ar vietējiem ALJA biedriem. Viens biedrs pieminēja, ka varētu sadarboties ar ASV latviešu jauniešiem pirms viņi piedalās ALJA, lai viņi saprastu, ka var piedalīties sabiedrībā ārpus nometnēm un latviešu skolām.

Visi biedri var piedalīties ALJA darbībā! Biedri ir lūgti uz valdes sēdēm. Mums piedalījās divi biedri 2019. Kalifornijas sēdē, kuri deva mums labus padomus! Arī, biedri var sazināties ar valdi caur mūsu Facebook un Instagram kontiem, vai rakstot uz ALJAValde@gmail.com. ALJA biedri vada mūsu ikgada darbību caur rezolūcijām Kongresā. Rezolūcijas nosaka kādus projektus ALJA centīsies izpildīt. 2019. gada Čikāgas Kongresā, mūsu Vices Priekšsēdis Topher Anuzis vadīja “Rezolūcīju Veidošanas” pamācību, lai palīdzēt biedriem izteikt savas idejas un veidot rezolucījās. No šīs darba stundas veidojās vairāki projekti 2020. gadam. Ceram šo pasākumu rīkot atkal šogad Kongresa ietvaros, kā arī mēs izpētam kā varam diģitālā, īsā formā, labāk pamācīt par Kongressa notikumiem.

Ārpus pasākumiem, pēdejos trīs gadus ALJA biedri ir vadījuši “Ko Tālāk” mācības stundu Garezera Vasaras Vidusskolā. Šajā mācības stundā, GVV skolnieki mācās par to, kā viņi var piedalīties ASV latviešu sabiedrībā pēc vidusskolas. Čikāgas Kongressā, rezolūcīja, lai izveidotu formālu mācības progrāmu, ko citas latviešu nometnes un skolas var izmantot tika ievelēta, un mēs tagad piestrādājam pie tā. Arī, ALJA Ziņās un Vēja Zvanu žurnāls vienmēr meklē rasktniekus vai mākslas darbus no mūsu biedriem, un gribam, lai jūs piedalaties!

Kā Biedru Nozares Vadītāja, es plānoju veidu, kā labāk izplatīt labumus, kas nāk no ALJA biedrības, un kā nākotnē mūsu biedri var justies tuvāki ALJAi. Es ceru, ka aptauja bija pirmais solis tam. Citas idejas, ko Valdes izpēta: kā mēs varam veidot māzākas ALJA grupas pilsētās un kādus jaunus pasākumus mēs varam piedāvāt, lai visi biedri var piedalīties?

Pasākumi

Biedri meklē vairākus pasākumus ārpus ballēm un pasākumus ar vairāk latviskumu. Mēs saņēmām astoņas atbildes, ka biedri vēlās redzēt pasākumus ar fokusu uz kultūru un latvietību. Pieminēja, ka arī būtu laba idēja piedāvāt vairākas iespējas biedriem zem 21 gadiem piedalīties pasākumos.

Mēs piedāvājam vairākus pasākumus, kuri nav saistīti ar ballēm, un mēs turpinam attīstīt kādus pasākumus mēs piedāvaijam. Mēs piedāvājam visiem biedriem iespēju strādātu ar Joint Baltic American National Committee (JBANC) ar Baltic Advocacy Dienām Vašiņtonā un atbalstam ar stipendiju. Šogad, mēs iesākām virtuālo webinār ar Padomes locekli Katrīnu Kori, lai saprastsu kā viņa studē informācīju par latviešu valodu. Pagājušajās vasarās, mēs piedāvājām stipendijas biedriem piedalīties 2×2 nometnēs un Latvijas un Toronto Dziemu Svētkos. Pēdejās nedēļās, katru sestdien, ALJA kopīgi ar ALA ir rīkojuši virtuālas programmas, piemēram koncertus, sadziedāšanas, un viktorīnas vakarus. Nākamā iespēja piedalīties ir sestā junījā, Open Mic Vakarā!

Ir grūti pagaidām plānot kādas kopā sanākšanas pandēmijas dēļ, bet tomēr gudrojam un plānojam, kā mēs varam savest biedrus kopā jaunos (virtuālos) veidos. Mēs esam daudz iemācījušies no Sestdienas Vakaras virtuāliem pasākumiem, ko mēs plānojam ar ALA un turpinam meklēt idejas citādiem pasākumiem, lai visi ALJA biedri, īpaši tie zem 21 gada vecuma, varētu piedalīties. Mums arī ir idejas pasākumiem, kuros mēs varam vairāk iesaistīt dabu, un apdomājam kā vairāk iesaistīties vai atbalstīt ASV latviešu kulturas grupas, piemēram korus un dejas grupas.

Paldies atkal tiem kas veltīja laiku izpildīt aptauju, mēs vienmēr pieņemam ieteikumus, un ceram jūs visus redzēt Kongresā ar rezolūcijām 2021. gadam!

Thoughts and Observations on the 2020 Membership Survey

This spring, ALJA sent out a Membership Survey to gather feedback from our members, as well as other younger American and Candian Latvians, about how ALJA can improve as an organization and achieve our organization’s goals. I, as Director of Membership, with other board members, have prepared this Membership Survey for the last two years. I read through this year’s answers and discussed them with other ALJA’s board members. We wanted to share your answers and how ALJA will use those suggestions in the future to improve our organization.

First, we wanted to thank everyone who filled out the survey. We received 32 completed surveys from people ages 16-29. 23 surveys were completed by ALJA members and 9 were completed by people not currently a member. We have learned a lot from your opinions about ALJA’s work. The survey really helped me achieve my personal goal as an ALJA member and board member which is to understand ALJA’s role in the Lativan-American community.

We saw that four main themes were repeated in our collected answers: language, information, connection, and events. For every theme, I will identify our main observations and explain ALJA’s plans to improve and continue our work in that sphere.

Language

Seven members mentioned that ALJA could work on maintaining the use of the Latvian language in the larger Latvian-American community. These members were interested in opportunities to learn the Latvian language and wanted ALJA to continue its work/events in the Latvian language.

In the last year, ALJA has worked with the “Latvian as a Second Language” (LSL) program on the Latvian Association of War Invalids’s property “Rota”, encouraging our members to participate. We have a “Learning Latvian” stipend available to members to participate in LSL programs or to pay for educational materials to learn the Latvian language. We continue to publish in ALJA News and Vēja Zvani in Latvian. Currently, ALJA is working on publishing a new edition of the well-known song book “Līksmības Zizlis.”

ALJA continues to encourage members to speak Latvian during events, as well as in their daily lives, but members also have to put in effort to do this themselves. A goal of ALJA’s Board of Directors and Council is to be an example for other young Latvian Americans, by showing that you can and should speak Latvian outside of Latvian camps and schools. In our friend groups, individual Zoom calls during COVID-19 quarantine, and conversations with other Latvians we have to try to speak in Latvian. We as individuals can motivate our friends to speak Latvian among themselves. We can also write on our personal social media accounts in Latvian, especially during Latvian celebrations and holidays.

Information

Members noted that they want better communication and cooperation with ALJA. Ten responses directly related to sharing information.
ALJA communicates with its members through our website, ALJA Ziņas, Facebook, Instagram, and conversations with other Latvians. This year, we started to share the projects that ALJA is working on through Instagram Stories (“Piektdienas Pauzes”) and Instagram videos. Members have a chance to listen or participate in meetings, Kongress, and during the year.

ALJA will continue to develop our communication efforts so that our announcements reach all members. We have renewed a monthly newsletter to share current projects, plans, and meeting recaps. If you would like to receive the newsletter, you can sign up here! We will continue to use Facebook, Instagram, and our website to share news about events, stipends, and other projects.

Connection

Members are looking for ways to be more connected to ALJA and ALJA’s work. Five members said they wanted to more actively participate in ALJA’s projects and meet with local ALJA members. One member mentioned that they would work with other Latvian-Americans before joining ALJA, so that they could first understand how to participate in the community outside of camps and Latvian schools.

All members can participate in ALJA’s projects! Members are welcome to our Board of Directors and Council meetings. We had two members participate in our 2019 meeting held in California and gave us great ideas! Also, members can stay connected with our organization through our Facebook and Instagram or by emailing us at ALJAValde@gmail.com. Every year, our members influence our work as an organization through resolutions proposed at our yearly youth Congress. These resolutions determine what kind of projects ALJA works on throughout the year. In our 2019 Congress held in Chicago, our Vice President Topher Anuzis led “Resolution Creation” instruction to help members express their ideas into resolutions for ALJA. These ideas led to several projects active in 2020. We hope to host this same instruction next Congress, as well as a digital, short version to teach members about all that goes on during the Congress.

Outside of planned events, ALJA members have, for the last three years, taught a class called “Ko Tālāk” (What Next) to Garezers’s Latvian Summer High School senior class. During this class, GVV students learn about how they can participate in the Latvian community after they graduate. At the Congress held in Chicago, a resolution was proposed to create a formal teaching plan for this program so that other Latvian camps and schools can utilize it. This resolution was accepted and the board is now working on that. Also, ALJA Ziņas and Vēja Zvani are always looking for writers and artwork from our members to publish and they want to showcase your work.

As the Director of Membership, I am planning ways to better spread the benefits of being an ALJA member and how our members can feel more connected to ALJA going forward. I hope that this survey was a first step in that direction. Other ideas the board is considering: creating smaller groups of ALJA members within cities and planning new events that allow all members to participate.

Events

Members are looking for new events, especially events that are more “Latvian.” We received eight responses that expressed their desire for ALJA to host events that focus on Latvian culture. They mentioned that it would be a good idea to provide more opportunities for members under 21 to participate in ALJA events.

We will continue to host a variety of events and develop new opportunities for members to interact. We provide members with the opportunity to work with the Joint Baltic American National Committee (JBANC) through stipends to attend Baltic Advocacy Days in Washington, D.C. This year we started a webinar with Katrīna Kore to learn about her research studying the Latvian language. Last summer, we provided members with stipends to attend 2×2 camps and the Latvian Song and Dance Festivals in Toronto and Latvia. Recently, ALJA has collaborated with ALA to host a virtual weekly program on Saturdays, such as concerts, sing-a-longs, and trivia nights. The next event will be an Open Mic night on June 6th!

It is difficult to plan in-person events due to COVID, but we continue to work through these obstacles to bring our members together in new and virtual ways. We have learned a lot from the virtual Saturday night events and continue to brainstorm unique events that will appeal to all members. We have also discussed events that would center on the importance of nature in Latvian culture. We are thinking about ways to better support American Latvian groups, such as folk dancing collectives and choirs.

Thank you again to those that took the time to fill out the survey. We will always accept any suggestions and hope to see you all at Congress with resolutions for the year of 2021!

Krista Albertiņa

Biedru Nozares Vadītāja

Director of Membership

Graphs by Laila Ģērmane

Izglītības Nozares Vadītāja

Director of Education

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s