ASV Karaspēka Izvešana no Eiropas

Pagājušajā mēnesī “Joint Baltic American National Committee” (JBANC) izsludināja paziņojumu, kurā ziņoja par pašreizējās ASV administrācijas centieniem izvest no Vācijas 25% ASV karaspēka. Paziņojums ir atrodams te. Prezidents Trump plāno izvest 9500 karaspēku, jo Vācija līdz ar citām “North Atlantic Treaty Organization” (NATO) valstīm vēl nav izpildījusi NATO pamatnostādnes par 2% no iekšzemes kopprodukta izdevumiem aizsardzībai. Visas trīs valstis, Latvija, Lietuva un Igaunija, ir izdevušas vairāk nekā 2%.

2004. gadā Latvija kļuva par NATO valsti un vienu no četrām valstīm NATO “Enhanced Forward Presence” (EFP). NATO EFP sastāv no starptautiskā karaspēka pastiprināšanas, kas paredzēta, lai nodrošinātu transatlantisko drošību gar austrumu robežu. Kopš 2019. gada marta Ādažos Latvijā ir 1400 kaujas gatavībā esošu karaspēku ar nepārtrauktām demonstrācijām. Mērķis ir nosūtīt vēstījumu par transatlantisko aliansi, ja viena tauta ir pakļauta uzbrukumam vai draudiem, visi NATO sabiedrotie ir.

Kopš 2019. gada ASV ir visaugstākie aizsardzības IKP izdevumi – 3,42%. JBANC paustās bažas par karaspēka izvešanu Vācijā liecina par alianses vājumu un ASV mazāku interesi par Eiropas drošību.  Tas potenciāli varētu atvērt NATO vēl lielākiem draudiem vai drošības apsvērumiem no sliktu dalībnieku puses.

Kopš 16. jūnija NATO drošības ģenerāldirektors paziņoja, ka nav apstiprinātu plānu vai grafiku, par vienošanās karaspēka izvešanai.

Last month, The Joint Baltic American National Committee (JBANC) released a statement reporting on the efforts of the current Administration to remove 25% of the troops from Germany. The statement can be found here. President Trump intends to withdraw 9,500 troops because Germany, along with other North Atlantic Treaty Organization (NATO) countries, have yet to hit the 2% NATO guideline for gross domestic product spending for defense. Latvia, Lithuania and Estonia all spend above 2%. 

Latvia became a part of NATO in 2004 and became one of four countries in NATO’s Enforced Forward Presence. NATO’s EFP consists of international troop reinforcements intended to ensure transatlantic security along the eastern border. As of March 2019, Adazi, Latvia has 1,400 international troops combat-ready with consistent demonstrations taking place. The idea of this program is to send the message of transatlantic alliance, if one nation is under attack or threat, all NATO allies are. 

The United States has the highest defense GDP spending at 3.42% as of 2019. A concern voiced by JBANC is the removal of troops in Germany shows a weakness in the alliance and a decreased interest in European security by the United States. This could potentially open NATO up to more threats or security concerns from bad actors. 
As of June 16th, NATO’s security general stated there are no confirmed plans or timelines that have been agreed upon for withdrawing the troops.

Lija Lūsis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s