2019. gada ALA praktikanti (4)

Sveiki, ALJA Ziņas lasītāji! Šonedēļ būs iespēja lasīt par pagājušās vasaras ALA praktikantu piedzīvojumiem strādājot un dzīvot Latvijā! Varat arī pieteikties pavadīt vasaru Latvijā https://alausa.org/wp-content/uploads/2020/01/Prakses-darba-piepras%C4%ABjuma-veidlapa-2020-1.pdf
Hello ALJA News readers! This week, you will have the opportunity to read about last summer’s ALA interns and their experiences living and working in Latvia. If you’ll be 20 years old before the summer, then apply for an ALA internship in Latvia (you can apply here: https://alausa.org/wp-content/uploads/2020/01/Prakses-darba-piepras%C4%ABjuma-veidlapa-2020-1.pdf).

Aleksandrs Konters, strādāja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB)

Latvijas Nacionālā bibliotēkā strādāju dažādās vietās – ar projektu Zudusī Latvija, audiovizuālajā centrā, arī pagrabā, kur restaurē grāmatas. Zudusī Latvija ir projekts (pieejams zudusilatvija.lv), kura mērķis ir atrast senas fotogrāfijas ar vēsturisku vērtību, tad tās digitalizēt un uzlikt internetā, lai ikviens var pētīt vēsturi un redzēt, kā izskatījās Latvija no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Mans uzdevums bija ieskanēt bildes un augšupielādēt tās mājaslapā. Tas bija ļoti interesants darbs, jo varēju redzēt, kā izskatījās ikdienā pagātnē. Audiovizuālajā centrā man bija līdzīgs darbs, organizēt skaņuplates un tad ierakstīt tās datubāzē. Kāds cilvēks LNB bija uzdāvinājis savu skaņuplašu kolekciju, man bija jāizskata visas 700 skaņuplates un jāatrod latviešu dziesmu un mūziķu ieraksti. Pirms es uzsāku šo darbu, man bija jānoskatās dokumentālās filmas par mūziku septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados un kā tā iespaidoja Dziesmoto revolūciju Latvijā 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Šis darbs bija viens no man mīļākajiem, jo es redzēju filmas un to, kā vairākas mūzikas grupas bija revolūcijas sākums, un tad turēju rokās viņu mūzikas skaņuplates. Pēdējā nedēļā mentore man iedeva iespēju restaurēt grāmatas. 

Dzīvot Latvijā bija neticams piedzīvojums. Es ceļoju pa Latviju kopā ar draugu Paulu Švalbi. Apciemojām viņa ģimeni Jūrmalā un Ērģļos. Jāņus svinēt mani uzaicināja draugi, kurus es satiku 3×3 nometnē Garezerā. Svinējām laukos kā īstie latvieši. Par to esmu īpaši laimīgs, jo tā bija viena no tām lietām, ko es vienmēr esmu gribējs piedzīvot, un tas tiešām bija neticami forši. Vakara sākumā bija vakariņas apmēram 100 cilvēkiem pie gara galda, pēc tam mēs visi aizgājām pie ugunskura, kurš arī bija neparasti liels, apmēram tik augsts kā saimnieka māja! Visu caur vakaru bija nebeidzama līgošana, mēs gajām gulēt, kad saule jau bija uzlēkusi. Līgot ar draugiem, droši vien, bija vissmīļākā atmiņa no vasaras. 

Tāpat kā visiem praktikantiem man bija jābrauc uz festivālu LAMPA Cēsīs, kas man tiešām patika. Šajā festivālā notiekas vairākas sarunas par visādiem tematiem, no politikas līdz technoloģijām un kā tas iespaido mūsu pašattēlu. LAMPA festivālā ir iespēja pamatot savus viedokļus mierīgā vidē, kā arī diskutēt problēmas un meklēt risinājumus. Būtu labi, ja tādam festivālam varētu atrast vietu Amerikā. Es domāju, ka tā ir fantastika ideja, jo ir svarīgi sanākt kopā un sarunāties, nevis kliegt caur datoru. 

Man un četriem citiem praktikantiem bija iespēja piedalīties Latvijas Radio 1 programmā Globālais Latvietis, kur mums jautāja par praksi un mūsu vasaru. Mēs visi bijām nervozi, bet galu galā sanāca ļoti labi. 

Pagājušā vasarā man bija neticama iespēja dzīvot Latvijā divus mēnešus. Šajā laikā es iemācījos vairāk par savu latvietību un arī uzlaboju mazliet savu latviešu valodu. Bija daudz un dažādi piedzīvojumi, es satiku vairākus draugus, kurus es ceru drīz atkal apciemot. Es gribu pateikties manai mentorei Gintai Zalcmanei par palīdzību manā prakses vietā, ALA par šo lielisko iespēju, un Līgai Ejupei, jo viņa man pastāstīja par šo programmu un pierunāja to darīt. 

At the National Library of Latvia, I worked in several places- with the project Lost Latvia, in the audio-visual center, and in the basement where books are restored. Lost Latvia is a project (which you can see at zudusilatvija.lv) whose goal is to find old pictures with historic value and then digitalize those to put on the internet, so that everyone can see how Latvia was like from the 19th century to the present. My job was to scan the pictures and then upload them to the homepage. That was a really interesting job because I could see how daily life looked like in the past. In the audio-visual center, I had a similar job where I organized records and recorded them in the database. Someone donated their record collection and I had to look through all 700 records and find the Latvian song and musician records. Before I started this job, I had to watch documentaries about music in the 70s and 80s and how that affected the Song Revolution in Latvia at the end of the 80s. This job was one of my favorites because I saw films about these musical groups at the beginning of this revolution and then I got to hold their records in my hands. My last week, my mentor gave me the opportunity to restore books.

Living in Latvia was an unbelievable experience. I traveled around Latvia with my friend Pauls Švalbe. We visited his family in Jūrmala and Ērģļi. I was invited to celebrate the summer solstice with my friends I met at the 3 x 3 program in Garezers. We celebrated in the fields, like real Latvians. I had always wanted to do that so I am so happy we were in the fields because it was unbelievably fun. To start the night, about 100 people gathered around a long table for dinner and then we made a gigantic bonfire, almost as tall as the house! All night, we sang and celebrated and we went to bed way after the sun had already risen. Celebrating with friends was probably my favorite memory from the summer.

Like other interns, I traveled to the LAMPA festival in Cēsis which I really liked. This festival hosted several talks about all kinds of topics, from politics to technology and how that influences our self-image. At LAMPA, there are opportunities to express your opinions in a calm environment as well as talk about problems and try to find solutions. It would be amazing if there was that kind of festival in America. I think that it is a fantastic idea because it is important to come together and talk, not just yell through the computer at each other.

Four other interns and I got the opportunity to be on the Latvijas Radio 1 show “Globālais Latvietis”, where we were asked about our internships and summers. We were all nervous, but it ended up being really good. 

Last summer I also had the fortunate chance to live in Latvia for two months. During that time I learned more about what being a Latvian means to me and I also improved my Latvian grammar a little bit. I had so many adventures and met new friends who I hope I can visit again soon. I want to thank my mentor Ginta Zalcmane for helping me at my internship, ALA for this amazing opportunity, and Līga Ejupe because she told me about this program and encouraged me to do it.

Laura Spanier, strādāja Latvijas Universitātes fondā

Katru dienu man bija iespēja paveikt kaut ko jaunu, un no tā es daudz ko iemācījos. Esmu gandarīta ar savu projekta prezentācijas rezultātu. Visi iecerētie darbiņi tika virzīti ar konkrētiem mērķiem – gūt pieredzi un atbalstīt Latvijas Universitātes fonda darbību. Esmu ieguvusi lielu pieredzi izklājlapu darbos, projektu veidošanā, kā arī guvu lielisku pieredzi tulkošanā. Prakses sākumā bija grūti pareizi pārtulkot doto tekstu, jo latviešu valodas prasmes man nav tik izcilas kā vietējiem, lai gan ar laiku, komunicējot ar citiem, tās kļuva labākas. Katru dienu man bija iespēja iemācīties kaut ko dzīvei lietderīgu no kolēģiem, kā arī atjaunot un uzlabot manas latviešu valodas zināšanas. 

Kopumā viss bija lieliski, lai gan viena lieta, ko es labprāt būtu vēlējusies savādāk, ir, lai man būtu noteikti termiņi dokumentu tulkošanai, kā arī es noteikti gribētu darīt vairāk darbu. Tā kā biju jaunā – sev neierastā kultūras darba vidē, sākumā bija ļoti grūti saprast, ko no manis vēlas. Likās, ka kolēģi runāja ļoti ātri un likās, ka dažreiz arī paliku nepacietīga un neapmierināta ar sevi, jo pietrūka latviešu valodas prasmju. 

Šī prakse ir man devusi prasmes manai dzīvei, un tas man būs ļoti noderīgi. Tagad man ir pieredze ne tikai dažādos biroja darbos, bet arī personīgajā izaugsmē. Šīs prakses laikā es esmu iemācījusies domāt un darboties ārpus savas komforta zonas. Prakse sniedza man iespēju novērtēt savas spējas un intereses. Praksē ne tikai iemācījos darīt praktiskas lietas, bet arī komunicēt tā, lai kolēģi mani saprastu. Es iemācījos, kā pavadīt manas nedēļas lietderīgi pēc savu kolēģu ieteikumiem. Visspilgtāk man atmiņā paliks ieskats par jaunā projekta prezentāciju jaunajā dabas ēkā un arī sadarbošanās ar kolēģiem.

Every day I had the opportunity to do something new and learn from it. I am pleased with how my presentation turned out. All jobs were focused towards concrete goals- gain experience and support the activities of the University of Latvia foundation. I have become experienced using spreadsheets, organizing projects, and translating. At the beginning of my internship, it was hard to translate any given text because my Latvian language skills aren’t as developed as the locals, but with time, by communicating with others, it improved. Every day, I had the chance to learn something valuable about life from my colleagues, as well as improve my Latvian language skills. 

Overall, everything was amazing, but the one thing I would’ve liked to be different would be to have time limits on translating documents, so that I could do more work. Because I was younger and in an unfamiliar cultural work environment, it was originally very hard to understand what was wanted from me. It seemed like my colleagues spoke really quickly and sometimes became impatient with me because I didn’t have the best Latvian grammar.

This internship has given me skills that will be helpful for my entire life. Now I have experience not only doing several desk jobs, but also in personal growth. During this internship, I learned how to think and work outside of my comfort zone. The internship gave me the opportunity to appreciate my interests and skills. I didn’t only learn how to do practical things, but also how to communicate so that my colleagues would understand me. I learned how to usefully spend my weeks thanks to the advice of my coworkers. Most of all, I will remember the presentation of the new project in the new nature building and collaboration with colleagues.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s