2019. gada ALA praktikanti (2)

Sveiki, ALJA Ziņas lasītāji! Šonedēļ būs iespēja lasīt par pagājušās vasaras ALA praktikantu piedzīvojumiem strādājot un dzīvot Latvijā! Varat arī pieteikties pavadīt vasaru Latvijā https://alausa.org/wp-content/uploads/2020/01/Prakses-darba-piepras%C4%ABjuma-veidlapa-2020-1.pdf
Hello ALJA News readers! This week, you will have the opportunity to read about last summer’s ALA interns and their experiences living and working in Latvia. If you’ll be 20 years old before the summer, then apply for an ALA internship in Latvia (you can apply here: https://alausa.org/wp-content/uploads/2020/01/Prakses-darba-piepras%C4%ABjuma-veidlapa-2020-1.pdf).

Solvita Kārkliņa, strādāja uzņēmumā Printful

Latvijā strādāju Printful mārketinga komandā. Es piedalījos sarunās, sanāksmēs, un prāta vētra grupās. Es daudz iemācījos par kompāniju, par latviešiem un pat par sevi. Bija grūtības, kā arī panākumi. Sākumā es nezināju, kā iesaistīties sarunās ar maniem pieaugušajiem latviešu kolēģiem. Mums nebija nekā kopīga, par ko runāt. Es ātri sapratu, ka daudziem interesēja iemesls, kāpēc es atbrauca strādāt uz Latviju. Es stāstīju, ka mani vecvecāki piedzima Latvijā un cik svarīga manai ģimenei ir latvietība. Pēc tam, kad kolēģi saprata manu stāstu, palika vieglāk. Es strādāju četras dienas nedēļā, no 9iem rītā līdz 5iem vakarā. Es rakstīju blogus, izsūtīju ēpastus un palīdzēju ar ikdienas darbiem. Dažreiz bija stresa pilnas dienas, citas bija ļoti patīkamas. Man bija iespēja aizbraukt ar tramvaju un redzēt Printful ražotni. Tā bija tik forša diena. Mani nofotografēja un es tiešām jutos kā daļa no kompānijas. 

Mēs visi praktikanti aizbraucām arī uz LAMPA festivālu Cēsīs. Visur bija teltis, un katrā teltī runāja par atšķirīgu, interesantu tēmu. Tur arī bija tik garšīgi ēdieni, mēs apēdām ļoti daudz saldējuma. Vēl viens foršs notikums bija AmCham pikniks. Mēs organizējām un rīkojām labdarības pasākumu, citi praktikanti palīdzēja ar ēdienu un pārdeva biļetes. Vislabākais bija tas, ka pikniks notika Brīvdabas muzejā! Ārpus darba, es iepazinos ar Latviju un ko nozīmē tur dzīvot. Mēs piedalījāmies Latvijas radio sarunā un intervijā. Mēs pirkām pārtikas preces turpat, kur vietējie iedzīvotāji. Mēs svinējām Jāņus kopā ar latviešiem. Mēs dziedājām korī pie Daugavas. Šī vasara bija vienreizēja un, ja man būtu tā iespēja, es gribētu attīt laiku un darīt to visu vēlreiz.  

I worked on the Printful marketing team in Latvia. I participated in discussions, meetings, and brainstorming groups. I learned a lot about the company, about Latvians, and about myself. There were difficulties as well as successes. In the beginning, I didn’t know how to get involved in discussions with my older Latvian colleagues. We didn’t have anything in common to talk about. I quickly learned that many were interested in why I came to Latvia to work. I told them that my grandparents were born in Latvia and that being Latvian was super important to my family. After that, when my colleagues understood my story, it became easier. I worked four days a week from 9 in the morning until 5 at night. I wrote blog posts, sent emails, and helped with everyday work. Some days were stress filled, while others were more relaxed. I had the opportunity to take the tram to see the Printful factory. That was a cool day. They took my picture and I really felt like a part of the team. 

All of us interns went to the LAMPA festival in Cesis. There were tents everywhere and in every tent there were discussions about unique, interesting subjects. There was also delicious food, we ate a lot of ice cream. Another cool event was the AmCham picnic. We organized a charity event and other interns helped with food and selling tickets. The best part was that we had the picnic in the Brīvdabas museum! Outside of work, I got familiar with Latvia and what it means to live there. We went on Latvia’s radio station and were interviewed. We bought groceries from the same place as the locals. We celebrated the summer solstice together with some Latvians. We sang in a choir by the Daugava. This summer was a once in a lifetime experience and if I had the chance, I would rewind time and live it all over again.

Dāvis Berkolds, strādāja Amerikas Tirdzniecības palātā Latvijā (AmCham Latvia)

Mana vasara Latvijā no pirmās dienas bija tik neticamiem piedzīvojumiem pilna! Ar AmCham Latvia es varēju satikties kopā ar citām kompānijām. Es biju administrators viņu Facebook lapā, kur informēju par visiem notikumiem. Biju programmas vadītājs AmCham ASV Neatkarības piknikam un kopā ar Solvitu Kārkliņu palīdzēju uzstādīt kioskus. Man bija prieks dzīvot ar draugiem Aleksandra Čaka ielā. Nebiju Vecrīgā, bet biju pietiekami tuvu, tā kā varēju staigāt visur. Mani vismīļākie restorāni bija Melnie Mūki un Deli Snack. Mums arī bija grupas izbraukums Igaunijā, kur izstaigājām Tallinu un Valgu. Darba dienu vakaros gāju paēst un pačilot ar citiem prakses dalībniekiem. Kad nebija darba, braucām ar vilcienu uz Jūrmalu pavadīt dienu vai ar autobusu uz Kolku. Šī bija mana vismīļākā vasara, un es to vienmēr atcerēšos.

From the beginning of my summer in Latvia, every day was filled with unbelievable adventures. With AmCham Latvia, I was able to meet with other companies. I was an administrator for their Facebook page where I posted about all their events. I coordinated the AmCham Fourth of July picnic as program director and I helped set up kiosks with Solvita Kārkliņa. I was happy to live with my friends on Aleksandrs Čaks road. We weren’t in Vecrīga, but we were close enough that we could walk everywhere. My favorite restaurants were Melnie Mūki and Deli Snack. We also had a group trip to Estonia and visited Talin and Valga. On weeknights after work, I ate and hung out with other ALA interns. When we didn’t have work, we would take the train to Jūrmala and spend the day there or take the bus to Kolka. This was my favorite summer, totally unforgettable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s