2019. gada ALA praktikanti

Sveiki, ALJA Ziņas lasītāji! Šonedēļ būs iespēja lasīt par pagājušās vasaras ALA praktikantu piedzīvojumiem strādājot un dzīvot Latvijā! Varat arī pieteikties pavadīt vasaru Latvijā https://alausa.org/wp-content/uploads/2020/01/Prakses-darba-piepras%C4%ABjuma-veidlapa-2020-1.pdf

Hello ALJA News readers! This week, you will have the opportunity to read about last summer’s ALA interns and their experiences living and working in Latvia. If you’ll be 20 years old before the summer, then apply for an ALA internship in Latvia (you can apply here: https://alausa.org/wp-content/uploads/2020/01/Prakses-darba-piepras%C4%ABjuma-veidlapa-2020-1.pdf).

Sabīne Brunovska, strādāja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA)

Pagājušā vasarā es piedalījos “Pavadi vasaru Latvijā” prakses programā, un es varu teikt, ka tā bija vislabākā vasara manā dzīvē. Mana prakse bija LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības agentūrā), un es daudz iemācījos par to, kā kompānijas strādā behind the scenes. Tas ir neticami, cik daudz es iemācījos! Vislabāk man patika gatavošanās mūzikas festivālam “Kontaktor-2019”. Varēju parunāties ar ļoti daudziem interesantiem muzikantiem. Vispār, es domāju, ka LIAA bija perfekta izvēle man! Ļoti patika piedalīties arī festivālā LAMPA Cēsīs. Mēs varējām noklausīties dažādas lekcijas par biznesa idejām, parunāties ar kompāniju vadītājiem, dzirdēt par viņu piedzīvojumiem, strādājot un dzīvojot Latvijā. Mani ļoti iespaidoja tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, kurš pastāstīja par savu dzīvi Amerikā un to, kā ir dzīvot Latvijā. Pēc tikšanās es tajā mirklī gribēju pārcelties uz Latviju. Es noteikti iesaku visiem vismaz pamēģināt dzīvot un strādāt Latvijā. Tas izmainīja manu dzīvi!

Last summer, I participated in the “Pavadi vasaru Latvijā” internship program and I would say that was the best summer of my life. My internship was with LIAA (Latvia’s Investment and Development Agency) and I learned a lot about how the company works behind the scenes. It’s unbelievable how much I learned! My favorite part was preparing for the music festival “Kontaktor-2019”. I was able to talk to several interesting musicians. Overall, I think LIAA was the perfect choice for me. I also really liked participating in the festival LAMPA in Cēsis. We attended different business lectures and talked to the company’s executives who shared their experiences living and working in Latvia. I was inspired after meeting the Minister President Krišjānis Kariņš who told us about his life in America and what it’s like to live in Latvia. After talking with him, I wanted to move to Latvia. I would tell everyone to at least try to live and work in Latvia. It changed my life!

Pauls Švalbe, strādāja Latvijas Mākslas muzejā (LNMM)

Mākslas muzejā es visbiežāk strādāju informācijas punktā, bet man arī bija iespēja palīdzēt ar izstāžu aplūkošanu muzeja apgaitā kopā ar tehniķi, es pavadīju laiku arī kopā ar grafiku un gleznu restauratoriem un kolekcijas iekārtotājiem. Man pat bija iespēja palīdzēt ar mākslas darbu kārtošanu un arī izbaudīt restaurācijas procesu.

Man ļoti patika būt LNMM, strādāt tādā atmosfērā, kur bija patīkami iepazīties ar visiem kolēģiem. Visi bija ar mieru atbildēt uz maniem jautājumiem un bija vērtīgi arī strādāt Informācijas centrā un citur, kur es varēju palīdzēt citiem.

Tad kad man nebija jāstrādā, man bija iespēja baudīt latviešu ēdienu un arī baudīt Vecrīgu, apmeklējot galerijas un veikalus. Bija iespēja arī baudīt Latvijas mūziku, it sevišķi džezu un rokmūziku. Mēs bijām galveno koncertu festivālā Rīgas Ritmi, kur spēlēja brīnišķīga grupa no Ķīnas. Es iepazinos arī ar dažiem Latvijas muzikantiem.

Mūsu tikšanās ar Krišjāni Kariņu bija interesants pasākums. Viņam bija jāizlemj, kas ir mājas viņu uztverē, un viņam arī kādreiz bija grūtības saprast savu identitāti un to, kur viņš jūtas ērtāk. Viņu situācija jaunībā es vārēju salīdzināt ar savu situāciju un labāk saprast arī savu identitāti. 

At the art museum, I mostly worked at the information desk, but I also had the opportunity to help with exhibitions, along with a technician, I also spent time with graphic and painting restorers and collectors. I was also able to help with the artwork and witness the restoration process.

I really liked being at LNMM; working in an atmosphere where all my colleagues were friendly was amazing. Everyone happily answered my questions. It was a valuable experience working at the information center, as well as wherever I could help.

When I didn’t have to work, I was able to enjoy Latvian food and Vecrīga’s art galleries and stores. I also listened to a lot of live Latvian music, specifically jazz and rock music. We went to the Rīgas Ritmi festival and saw the main concert where a really good group from China played. I also got to meet a couple of Latvian musicians.

Meeting Krišjānis Kariņš was really interesting. He had to decide what home meant to him and where he felt most comfortable as he struggled to understand his own identity. I could relate my childhood experiences to his and started to better understand my identity.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s